Avgifter för sophämtning 2016

  • Senast granskad:

Restavfall hämtas i grönt kärl och matavfall i brunt kärl. Alla kärl vägs och abonnenten betalar kilopris per hämtat kilo avfall. Med ”sorterat abonnemang” avses utsortering av matavfall i brunt kärl alt. kompostering på den egna tomten.

Taxan består av: 

  • Grundavgift per hushåll/verksamhet/år.  
  • Viktavgift per hämtat kilo avfall. 
  • Tömningsavgift, kostnad per kärl och tömningstillfälle.
Grundavgift, kr/år
 Inkl. moms    
Exkl. moms  
 Småhus* (sorterat ab)   715  572
 Småhus* (osorterat ab)   1625  1300 
 Småhus*, reducerad avgift** (sorterat ab)  360  288 
 Småhus*, reducerad avgift** (osorterat ab)  815  652 
 Gemensamma kärl*** (sorterat ab)  525 420 
 Gemensamma kärl*** (osorterat ab)  840  672
 Enskilda kärl, fritidshus (sorterat ab)  225  180 
 Enskilda kärl, fritidshus (osorterat ab)  450  360
 Verksamheter (sorterat ab)  415  332
 Verksamheter (osorterat ab)  840  672

* Enskilda kärl, permanent boende, 1-3 hushåll, behovshämtning
** Småhus med beslut från kommunstyrelsen om ändrat hämtställe
*** Fler än 3 hushåll, veckohämtning

Enskilda behållare samt delat kärl för 1-3 hushåll
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat avfall 3,00 2,40
Tömningavgift kr/gång (kärl) * 10,00     8,00

* För hushåll med enskilda behållare befrias det ena kärlet från tömningavgift om det bruna kärlet ställs ut samtidigt som det gröna.

Flerbostadshus med schemalagd hämtning
Viktrelaterad avgift kr/kilo hämtat avfall 3,00 2,40
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 1 gång/vecka 10,00   8,00
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 2 gång/vecka     16,00  12,80
Tömningsavgift kr/gång (kärl) 3-5 gång/vecka 24,00 19,20