Dispenser

  • Senast granskad:

Uppehåll i sophämtning

Förutsätter dispens från Sollentuna kommuns renhållningsföreskrifter. Beslut om uppehåll i sophämtning, innebär att fastighetsägaren betalar grundavgift men ej tömnings- och viktavgift.

Småhus har behovshämtning

Eftersom du som småhusägare har möjlighet till hämtning efter ”behov”, vilket innebär att fastighetsägaren själv väljer vilka veckor sopkärlen dras fram för tömning på aviserad hämtdag, Vikt- och tömningsavgift debiteras efter att ditt kärl är utställt för tömning, och därmed är behov av att ansöka om dispens för uppehåll av sophämtning begränsat.

Fast avgift (grundavgift) debiteras till alla fastighetsägare oavsett beslut om dispens eller ej.

Kompostering av matavfall

Förutsätter dispens från Sollentuna kommuns renhållningsföreskrifter. Enligt Sollentuna kommuns renhållningstaxa kan fastighetsägare välja att sortera ut sitt matavfall antingen i brunt kärl för central biologisk behandling, alternativt kompostera sitt matavfall på den egna tomten. Båda dessa alternativ ger möjlighet till reducerad grundavgift förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Fastighetsägare som väljer alternativet att kompostera på den egna tomten, ska anmäla hemkompostering till miljö- och byggnadskontoret, som tar beslut. Detta beslut ligger sedan till grund för att ändra abonnemang till reducerad grundavgift. Ladda ner blanketten Anmälan om egen kompostering från kommunens hemsida.

Anslutning av köksavfallskvarn

Anslutning av köksavfalskvarn till ledningsnätet förutsätter beslut om dispens från Sollentuna kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen).

I Sollentuna finns sedan ett stort antal år ett väl utbyggt system för insamling av matavfall i kärl från hushåll, verksamheter, skolor och förskolor. Allt insamlat matavfall i Sollentuna rötas sedan 2010 av Uppsala vatten på deras rötningsanläggning på Kungsängens gård. Rötning ger fordonsgas och biogödsel till jordbruket. Beslut om dispens tas endast i undantagsfall när inte befintligt insamlingssystem kan användas.

I dokumentet Information om köksavfallskvarnar i Sollentuna hittar du mer information och anvisningar.

Hemkompostering av latrin

För att kompostera latrin krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. För mer information om handläggning och beslut kontakta Sollentuna kommuns miljö- och byggnadskontor tel. 08-579 210 00.