Min sophämtning

  • Senast granskad:

Enligt Sollentuna kommuns renhållningstaxa debiteras viktavgift i efterskott för hämtat avfall i grönt och brunt kärl.

Småhus med enskilda sopkärl har behovshämtning. För fastigheter med gemensamma kärl samt verksamheter, gäller schemalagd hämtning med minimum hämtning en gång per vecka.

Viktbaserad taxa

Viktbaserad taxa innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader genom att öka sin utsortering av t.ex förpackningar/tidningar och returpapper. Behovshämtning betyder att du som bor i småhus själv kan avgöra vilka veckor du väljer att dra ut ditt kärl för tömning, på aviserad hämtdag. Med en hög grad av källsortering minskar behovet av tömning, vilket också minskar sopavgiften genom att antal tömningsavgifter per kärl/tömningstillfälle minskar.
RenoNorden AB är vår upphandlade entreprenör med uppdrag att samla in och transportera hushållsavfall. Hämtning av dina sopor sker på aviserad veckodag, måndag–fredag mellan kl. 07.00-17.00 i områden med flerbostadshus och mellan kl. 06.00-21.00 i övriga områden om inte särskild överenskommelse med oss träffats. Trädgårdsavfall hämtas mellan kl. 06.00-21.00. Bor du i småhus, ställ gärna ut kärlen dagen innan aktuell hämtdag för att säkerställa att kärlet töms. Entreprenören har enligt avtal möjlighet att lägga om sin körtur under aviserad hämtdag, vilket kan ge upphov till hämtning vid olika tidpunkter olika veckor, men alltid på samma veckodag.

Sophämtning i småhus

För att beställa eller säga upp ett abonnemang för sophämtning kontaktar du SEOM:s kundtjänst. Du kan välja att ha ett ”osorterat” abonnemang för hushållsavfall i ett grönt 190 liters kärl eller ett ”sorterat” abonnemang med matavfall i ett brunt 140 liters kärl och brännbart restavfall i ett grönt 190 liters kärl. Den som så önskar kan också skaffa en varmkompost och själv omvandla sitt matavfall till jordförbättringsmedel, efter beslut om godkänd anmälan från kommunens miljö- och byggnadskontor.
Flyttar du in i en samfällighetsförening så kontakta din styrelse. Många föreningar har ordnat med gemensam hämtning av hushållsavfall. 

Sophämtning under helgdagar

Vår entreprenör RenoNorden hämtar avfall från hushåll måndag till fredag, även "röda" dagar.

Kärltvätt

I Sollentuna är det fastighetsägarens ansvar att rengöra sina sopkärl. Regelbunden rengöring minskar problem med dålig lukt och flugor sommartid och fastfrysning av påsar vintertid. Antingen väljer du att rengöra kärlen själv, eller så kan du anlita en entreprenör för tvättning. 

Förslag på entreprenörer: 

TTS Trädgård & Sanering, tts.toprak@telia.com.
Miljöhuset i Stockholm AB, http://miljohuset.info/karltvatt/

Fler entreprenörer finns att hitta på internet.