Att tänka på vintertid

  • Senast granskad:

För att få sophämtningen att fungera vintertid är flera parter ansvariga för olika delar:

SEOM har, på uppdrag av Sollentuna kommun, huvudansvaret för att samla in och omhänderta hushållsavfall.

Trafik- och fastighetskontoret har det kommunala ansvaret för vinterväghållning som snöröjning och sandning av Sollentunas gator och vägar. 

Fastighetsägare i småhus
 med behovshämtning drar ut sina kärl för tömning valfri vecka på aviserad hämtdag. Kärlen placeras väl synligt på tomtgräns, till exempel i ett grindhål, eller enligt överenskommelse med RenoNorden. Placering av kärl på trottoar eller gata gör att snöröjning och sandning kan utebli. Fastighetsägaren har ansvaret för att kärlen är åtkomliga för tömning. Det innebär skyldighet att skotta och sanda vid hämtstället för att underlätta för hämtpersonalen att hämta och dra kärlet till sopbilen. Om plogbilen passerar efter snöröjningen så att en snövall bildas, är det fastighetsägarens ansvar att på nytt skotta så att kärlen kan dras på plan mark till sopbilen. RenoNordens hämtpersonal ansvarar för att kärlet dras tillbaka till utställd plats på tomtgräns efter avslutad tömning. 

Fastighetsägare till flerbostadshus
 ansvarar för framkomligheten vid infart från gata till soprum och att skottning och sandning sker efter behov samt att dörren till soprummet går att öppna utan motstånd.

Matavfall

Ett problem som kan uppstå vintertid är att matavfallspåsarna fryser fast i kärlet. För att undvika detta, se till att kärlet är rengjort innan det fryser på och använd den påshållare som du får från SEOM i köket så att påsen ventileras och inte blir blöt. Lägg gärna en tidning i botten på kärlet som samlar upp eventuell fukt. Fastighetsägaren är ansvarig för att lossa påsarna i kärlet i nära anslutning till tömning, för att säkerställa att allt avfall följer med vid tömning.