Omläggning VA-ledningar Rävgärdsvägen

  • Starttid
  • Vatten

Omläggning av VA-ledningar i Rävgärdsvägen VA-ledningarna i Rävgärdsvägen har uppnått slutet av sin livslängd och vi har inlett arbetet med att förnya dessa. Den totala sträckan är cirka 500 meter och vi börjar norrifrån nära Söderled och avslutar vid Soldatvägen. Schakten fylls igen vartefter vi lägger nya rör och under tiden för den första etappen leds all trafik via Officersvägen och Kornettvägen, en lösning som har arbetats fram i samråd med väghållaren Sollentuna Kommun. Vi uppskattar den totala byggtiden till cirka ett år.