Affärsområden

  • Senast granskad:

SEOM är indelat i sex stycken affärsområden.

Stadsnät

Sollentunas stadsnät började anläggas redan kring millenieskiftet och har växt stadigt sedan dess. Utbyggnaden pågår parallellt med en ständig förstärkning och förbättring. Under 2016 har de två noderna, eller huvudroutrarna, uppgraderats för högre prestanda och de har även kompletterats för att uppnå redundans i nätets centrala delar.
Affärsområdet har också lanserat två nya höghastighetstjänster på 500 Mbit/s och 250 Mbit/s. Båda tjänsterna är symmetriska vilket innebär samma hastighet för upp- respektive nedladdning.
Dessutom pågår arbeten för att kunna öka hastigheten ytterligare till 1 000 Mbit/s. Fibernätet byggs också ut för att nå riksdagens mål om att 95 % av hushållen ska ha tillgång till en fast anslutning på minst 100 Mbit/s år 2020. Affärsområdet ser även över driftsäkerheten för att uppfylla aktuella krav från Post- och telestyrelsen, PTS.

Elhandel

Elhandeln sköts i ett separat bolag, Sollentuna Elhandel AB (SEHAB). Det är ett lokalt förankrat elhandelsbolag som i huvudsak verkar i den egna kommunen och dess närområden. SEHAB är ett starkt alternativ på marknaden med en uttalad miljöprofil.
Elen som levereras till kunderna 2016 kommer från vatten- och vindkraft och är 100 % förnyelsebar. SEHAB erbjuder också el som är märkt med Naturskyddsföreningens oberoende märkning ”Bra miljöval”.
Elhandelsbolaget har ett högt förtroende från kunderna. Cirka 73 % av elnätskunderna i Sollentuna är också kunder hos SEHAB. Den försålda volymen av elkraft 2016 blev 284 GWh.
Satsningen på en helhetslösning för kunder som vill investera i solceller fortsätter. Under 2016 lanserades även SEOM-boxen, en smart laddbox för elbilar.

Elnät

Vi svarar för hela distributionen av el i Sollentuna kommun. Vi läser av kundernas elmätare varje timme, dygnet runt. De avlästa och insamlade värdena är grunden för våra detaljerade fakturor. Den egna förbrukningen kan följas via Mina Sidor och via effektavgiften kan kunden påverka kostnaden för sin förbrukning.
Fem nya nätstationer har installerats under 2016 samtidigt som utbyggnaden och moderniseringen av elnätet fortsatt för fullt.
Över tre kilometer högspänningskabel har bytts ut samtidigt som tre kilometer luftledning ersatts med nedgrävd kabel. Förnyelsen kommer att fortsätta under 2017 med uppförandet av fyra nya nätstationer i Väsjöområdet samtidigt som ytterligare
fem stationer runt om i kommunen ska uppdateras.
Nyligen blev Elnät listad som tvåa i Svenskt Kvalitetsindex (SKIs) årliga undersökning av kundnöjdhet i hela Sverige.

Fjärrvärme

SEOMs fjärrvärmenät distribuerar värme till 1 925 kunder med ca 2 150 anläggningar i kommunen. Totalt sålde SEOM 314 (294) GWh fjärrvärme under året. Fortums avfallskraftvärmeverk Brista 2 har under 2016 producerat 81,9 GWh. (SEOM äger 15 %).
Under hösten 2016 utökades tjänsterna som Fjärrvärme kan erbjuda företag och bostadsrättsföreningar. Nu har de möjlighet att teckna ett serviceavtal för fjärrvärmecentralen. Tjänsten har varit efterfrågad eftersom många kunder inte själva har kunskapen att utföra underhåll och ställa in enheten på rätt sätt.
Affärsområdet har även förbättrat servicen till småhuskunder med en enklare och mer lättförståelig prismodell som introducerades under förra året. För att stärka kommunikationen med kunderna har SEOM gått med som associerad medlem
i Prisdialogen.
Under 2017 påbörjas även projektering och ombyggnad av stationen för fjärrkyla. När ombyggnationen är klar kommer systemet att erbjuda en högre kapacitet med en mer stabil temperatur och en betydande del värmeåtervinning.

Avfall

Vi  ansvarar för att samla in och transportera  hushållsavfall från hushåll och företag i Sollentuna. I kommunen samlas årligen in c:a 2.200  ton matavfall och 11.600 ton kärl- och säckavfall . Sorterat matavfall används för produktion av biogas och biogödsel, restavfall används för energiåtervinning och produktion av fjärrvärme och el. Kommunen har en differentierad taxa vilket innebär att den som källsorterar mycket kan påverka  sina sophämtningskostnader. Insamling utförs av entreprenörer upphandlade enligt LOU. Till stöd för verksamheten finns en av kommunen antagen avfallsplan 2020 som gäller för hela SÖRAB-regionen. Sedan juni 2012 hanterar vi också kundtjänst och fakturering för avfall, i egen regi.
Tillsammans med SÖRABs övriga ägarkommuner arbetar affärsområdet för att ta fram ett förslag på framtidens insamlingssystem. Systemet ska leva upp till kommunens långsiktiga målsättningar såväl som de övergripande målen satta av riksdagen och EU.

Vatten

Vi ansvarar för att Sollentuna har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp. Det finns c:a 70 mil vatten- och avloppsledningar i kommunen – och över tiotusen mätare som registrerar förbrukningen. Vi arbetar också med att återskapa naturliga våtmarker och att anlägga dammar för omhändertagande av dagvatten. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar så att att den biologiska mångfalden utvecklas. Allt för att säkra tillgången på dricksvatten för framtida generationer.
Affärsområdet har, tillsammans med Sollentuna kommun, startat arbetet med att ta fram en vattenplan som skapar förutsättningar för en hållbar vatten användning, och säkrar att Sollentunaborna har tillgång till vattenområden för bad och fiske eller annan rekreation.