Miljö

 • Senast granskad:

Hållbarhet en del av vår vision.

Då SEOM ägs av Sollentuna Kommun är det viktigt att inriktningen speglar de mål som satts upp för kommunen som helhet, ”den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser”. Under 2015 gjordes en översyn av SEOM:s vision och affärsidé och de formuleras nu enligt följande:

Vision

Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart

Affärsidé

Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering. I vision och affärsidé är det alltså fastslaget att SEOM ska bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle i Sollentuna. I det ligger också att företagets verksamhet ska bedrivas på ett hållbart sätt.

Miljöfrågor på SEOM

SEOM har sedan flera år arbetat med miljöfrågor. För att se till att miljöarbetet drivs på ett bra sätt finns en miljögrupp med representanter för alla affärsområden och avdelningar. Miljögruppen leds av miljösamordnaren. Nedan ges ett antal exempel på vad SEOM i dagsläget gör för att minska sin miljöpåverkan:

 • Vindkraftprojekt med Sollentuna Kommun och Sollentunahem, 24 GWh/år
 • Inköpt el 100% från vatten- och vindkraft
 • El märkt Bra Miljöval finns som tillval
 • Taxor och prissättning som ska uppmuntra energibesparing och återvinning
 • Miljöfordon
 • Samarbete med Fortum Värme om fjärrvärme med bra miljövärden
 • Fjärrkyla från Edsviken
 • Nya metoder för ledningsdragning för minskad miljöpåverkan
 • Bioolja i transformatorer
 • Skydd mot oljespill
 • Källsortering och återvinning i Sollentuna
 • Källsortering av företagets egna avfall
 • Inköp av miljömärkta produkter

Utveckling

Under 2017 planerar SEOM att ytterligare stärka sitt miljöarbete genom att dels införa ett miljöledningssystem och dels börja utveckla miljöredovisningen i enligt med GRI. I samband med detta görs även nyrekrytering för ökad kompetens och resurser inom miljöområdet.

Under 2015-16 har SEOM lanserat ett erbjudande till kunderna om att köpa solcellspaket och den satsningen fortsätter. Utbyggnaden av laddstolpar och lanseringen av egna laddboxar fortsätter för att bidra till en fossilfri fordonsflotta.

Optimering av systemen för fjärrvärme och fjärrkyla, med bland annat bättre omhändertagande av spillvärme, kommer att fortsatt utredas.

SEOM kommer att fortsätta att utveckla verksamheten mot hållbara lösningar. Hur SEOMs verksamhet utvecklas påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer såsom politiska beslut, förändrad efterfrågan från kunderna och nya tekniska lösningar. Ett exempel på en kommande fråga är utvecklingen av s k smarta elnät, som syftar till att bibehålla kvaliteten på elleveransen trots en ökad andel förnyelsebar elproduktion. Omvärldsförändringar bevakas kontinuerligt av SEOM för att säkerställa att företaget utvecklas på bästa sätt i enlighet med sin vision, utifrån de förutsättningar som råder.