Avfallsplan för Sollentuna

  • Senast granskad:

Var och en av oss producerar ungefär ett halvt ton sopor varje år. Det är viktigt att försöka minska den mängden och se till att det avfall som ändå uppkommer tas om hand på ett bra sätt. Därför behövs en avfallsplan som anger vilka mål vi har för avfallet och hur man ska arbeta strategiskt för att uppnå dessa mål.

Sollentuna kommun har tillsammans med de andra SÖRAB-kommunerna och SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan som gäller fram till 2020 för boende och verksamheter i kommunerna.

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen i kommunerna.

I avfallsplanen finns åtta övergripande mål som ska vara uppnådda år 2020, samt ett antal delmål som ska vara uppnådda till 2012, 2016 för att nå de övergripande målen 2020.

Vägledande för hela planen är målet att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

De övergripande målen i avfallsplanen är:

Mål 1. Människan i centrum: Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Mål 2. Kvalitet: Allt avfall ska vara rätt sorterat och inte skräpa ned.

Mål 3. Minska avfallets mängd: Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.

Mål 4. Minska avfallets farlighet: Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall.

Mål 5. Öka återanvändningen: Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Mål 6. Öka materialåtervinningen: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

Mål 7. Energiutvinning: Brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska användas som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.

Mål 8. Deponering: Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.