Avfallsplan

  • Senast granskad:

Varje kommun ska ha en renhållningsordning med de föreskrifter som gäller för avfallshanteringen i kommunen, samt en avfallsplan, som bilaga.

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om hur det avfall som uppstår inom kommunen ska hanteras långsiktigt och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Åtgärderna formuleras i ett antal mål och delmål som ska vara uppfyllda inom en begränsad tid. Sollentuna kommun har tillsammans med de andra SÖRAB-kommunerna och SÖRAB tagit fram en gemensam avfallsplan som gäller fram till 2020 för boende och verksamheter i kommunerna.

I avfallsplanen finns åtta övergripande mål som ska vara uppnådda år 2020, samt ett antal delmål som ska vara uppnådda till 2012, 2016 för att nå de övergripande målen 2020.

Vägledande för hela planen är målet att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Avfallshanteringen ska ske med bästa möjliga resursutnyttjande och minsta möjliga miljöpåverkan. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.

De övergripande målen i avfallsplanen är:

Mål 1. Människan i centrum: Avfallshantering ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Mål 2. Kvalitet: Allt avfall ska vara rätt sorterat och inte skräpa ned.

Mål 3. Minska avfallets mängd: Resurshushållning ska stimuleras för att minska avfallets mängd.

Mål 4. Minska avfallets farlighet: Inget farligt avfall ska finnas blandat med annat avfall.

Mål 5. Öka återanvändningen: Återanvändning av varor och produkter ska stimuleras.

Mål 6. Öka materialåtervinningen: Minst 50 procent av hushållsavfallet ska materialåtervinnas och materialåtervinningen från verksamheter ska öka.

Mål 7. Energiutvinning: Brännbart avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas ska användas som bränsle. Biogas kan ersätta fossila bränslen.

Mål 8. Deponering: Deponering ska bara ske om det inte finns andra behandlingsmöjligheter. Nedlagda deponier ska inte vara någon risk för människors hälsa eller miljön.

Läs mer på avfallsplanens hemsida.