Vad finns i soppåsen?

  • Senast granskad:

Så här bra är vi på att sortera sopor i Sollentuna. Plockanalyser görs som en del i uppföljningen av vår avfallsplan.

Vi låter göra regelbundna analyser av innehållet i Sollentunabornas soppåsar för att följa upp hur bra vi i Sollentuna, är på att sopsortera.

Enligt den plockanalys som gjordes 2018 av hushållsavfall insamlat från hushåll i småhus och flerbostadshus, innehåller soppåsen följande:

Rapport: Plockanalyser av hushållsavfall i SÖRAB-kommunerna. Nedan finns tidigare plockanalyser som jämförelse.