Dispenser

  • Senast granskad:

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall inkl. slam från enskilt avlopp

Förutsätter dispens från Sollentuna kommuns renhållningsföreskrifter. Beslut om uppehåll i sophämtning, innebär att fastighetsägaren betalar grundavgift men ej tömnings- och viktavgift.

Småhus har behovshämtning

Eftersom du som småhusägare har möjlighet till hämtning av hushållssopor efter behov debiteras du enbart efter det att ditt kärl har varit utställt för tömning.  Behovet av att ansöka om dispens för uppehåll av hämtning är därför begränsad.

Fast avgift (grundavgift) debiteras till alla fastighetsägare oavsett beslut om dispens eller ej.

Kompostering av matavfall

Förutsätter anmälan  till Sollentuna kommun.

Fastighetsägare som väljer att kompostera matavfall på den egna tomten, ska använda skadedjurssäker behållare, isolerad för åretruntbruk. Fastighetsägaren ska anmäla hemkompostering till miljö- och byggnadskontoret, som tar beslut. Ladda ner blanketten Anmälan om egen kompostering från kommunens hemsida.

Anslutning av köksavfallskvarn

Anslutning av kökavsfallskvarn till ledningsnätet förutsätter beslut om dispens från Sollentuna kommuns ABVA (Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna - och avloppsanläggningen).

I Sollentuna finns sedan ett stort antal år ett väl utbyggt system för insamling av matavfall i kärl från hushåll, verksamheter, skolor och förskolor. Allt insamlat matavfall i Sollentuna rötas sedan 2010 av Uppsala vatten på deras rötningsanläggning på Kungsängens gård. Rötning ger fordonsgas och biogödsel till ekologisk produktion av livsmedel  jordbruket. Beslut om dispens tas endast i undantagsfall när inte befintligt insamlingssystem kan användas.

I dokumentet Information om köksavfallskvarnar i Sollentuna hittar du mer information och anvisningar.

Hemkompostering av latrin

För att kompostera latrin krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddsnämnden. För mer information om handläggning och beslut kontakta Sollentuna kommuns kontaktcenter antingen med mejl kontaktcenter@sollentuna.se eller tfn 08-579 210 00.