Ett slutet kretslopp

  • Senast granskad:

Sedan 1994 har hushåll och verksamheter i Sollentuna sorterat ut sitt matavfall.

Fram till år 2010 gick matavfallet till kompostering hos SRV i Huddinge och omvandlades till ny jord. Nu går matavfallet istället till rötning för produktion av biogas och biogödsel.

Nästa steg mot en bättre miljö

Ca en tredjedel  av avfallet som uppkommer i hushållen är matavfall. Matavfallet är en värdefull resurs som vi måste tas tillvara. Att matavfallet som samlas in ska gå till biogasproduktion är ett av målen i Sollentuna kommuns avfallsplan 2009-2020, antagen av kommunfullmäktige. Sedan juni 2010 går insamlat matavfall till produktion av biogas och biogödsel på Uppsala Vattens rötningsanläggning.

Minimerade transporter för miljöns skull

Insamlat avfall, både brännbart och matavfall, transporteras till SÖRABs omlastningsstation på Hagby. För att minimera transporterna, och därmed påverkan på miljön, omlastas matavfallet till en större containerbil. Istället för att varje sopbil åker till Uppsala tar en containerbil en avfallsmängd motsvarande 5-6 sopbilar.

Biogas istället för diesel och bensin

Den biogas som produceras i Uppsala används främst till att driva Uppsalas bussar. En mindre del går tillbaka in i det biogassystem från vilket Sollentunas sopbilar tankar på Hagby. Sollentunas hushållsavfall hämtas sedan 2007 av sopbilar som drivs med biogas. Ett kretslopp är slutet.
Att rötat matavfall kan omvandlas till biogas och användas istället för diesel och bensin bidrar till minskad klimatpåverkan. Läs mer på www.naturvardsverket.se.

Biogödsel till produktiv mark

I behandlingen av matavfallet bildas förutom biogas även en rötrest. Rötresten används som biogödsel på åker- och skogsmark istället för konstgödsel.

Restavfall återvinns som fjärrvärme och el

Sortering och återvinning är första prioritet, i enlighet med EUs avfallstrappa. En del avfall kommer till slut att gå till förbränning t.ex av sanitära skäl. Restavfallet insamlat i Sollentuna går efter omlastning på SÖRABs omlastningsstationer på Hagby eller Smedby, antingen till Vattenfalls anläggning i Uppsala eller till Fortums anläggning i Högdalen. Energin i avfallet återvinns i form av fjärrvärme och el.