Arbetsmiljö

  • Senast granskad:

Sophämtning

Sophämtning är en skadedrabbad bransch där bland annat tunga lyft tidigare varit dagligt förekommande. Detta har åtgärdats genom att säckar har bytts ut till kärl eller andra behållare och hanteringen blir mer och mer automatiserad. Likaså har problem med dålig arbetsmiljö där backande sopbilar varit involverade, åtgärdats till stor del genom att vi sedan 2014 använder en mindre sopbil där vändmöjlighet finns tillgänglig.

Backning

Enligt Arbetsmiljöverket är backning inget körsätt utan får endast användas i samband med att bilen vänds. Orsaken är att flera olyckstillbud med dödlig utgång har skett i samband med backningar. Avfallsbranschen samarbetar för att minska antalet olyckor, i ett projekt som heter SOP-OLA

Ansvar

I arbetet mot att förbättra arbetsmiljön har flera parter ett ansvar.

  • Arbetsgivaren
    I Sollentuna har vår upphandlade entreprenör arbetsgivaransvaret för den hämtpersonal som utför sophämtningen. Arbetsgivaren ansvarar för att ingen mår dåligt eller skadas av sitt arbete. Arbetsgivaren har också ett ansvar att undersöka och åtgärda risker, planera åtgärder, upplysa och utbilda om risker och säkert arbete. Arbetsmiljöarbetet bedrivs vanligtvis genom ett förebyggande arbete genom kontroller och skyddsronder, utifrån föreskrifter från Arbetsmiljöverket, där hämtställen inventeras och granskas ur arbetsmiljösynpunkt. Detta arbete sker i samråd med SEOM.
  • Fastighetsägaren
    Fastighetsägaren ansvarar för att hämtställen och avfallsutrymmen samt transportvägar som ligger på kvartersmark uppfyller arbetsmiljökraven. Fastighetsägaren ska t.ex. se till att buskar och träd inte skymmer sikten, se vidare Sollentuna kommuns information. Fastighetsägaren ska även se till att det är skottat och sandat på den egna marken samt att transportvägen är en hårdgjord yta, så att kärlen utan problem kan dras till sopbilens angöringsplats, som oftast är på kommunal gatumark.

Vänd ditt sopkärl rätt!

Bor du i småhus, kan du bidra till förbättrad arbetsmiljö för hämtpersonalen, genom att vända sopkärl med handtag och hjul utåt, mot sopbilen. Eftersom kärlen ofta är tunga blir det en stor belastning för personalens axlar och armar, om de måste vända varje kärl innan de dras till sopbilen.

Kommunen

Kommunens avfallsföreskrifter reglerar bl.a. fastighetsägarens ansvar, transportvägar för sophämtningen och utformningen av avfallsutrymmen. Kommunen ska se till att förutsättningarna för entreprenörens hämtpersonal blir så gynnsamma som möjligt, och ställer därför i upphandlingen av entreprenör i enlighet med LOU, krav på att entreprenören bedriver ett aktivt arbete för god arbetsmiljö i enlighet med arbetsmiljölagen.