Farligt avfall

  • Senast granskad:

Farligt avfall utgör en liten del av den totala mängden avfall men det är mycket viktigt att sortera ut vid "källan". Miljöfarliga ämnen får inte komma ut i kretsloppet där det kan skada människors hälsa och miljön.

…inte i soporna!

Farligt avfall får inte slängas i soporna! Allt farligt avfall ska sortera ut och hanteras separat för att inte orsaka skada i kretsloppet.

…inte i avloppet!

Farligt avfall får inte spolas ned i avloppet! Reningsverket är inte byggt för att rena avloppsvattnet från farligt avfall.

…inte i kundvagnen!

Det bästa för miljön är naturligtvis att inte köpa och använda produkter som ger upphov till farligt avfall. Välj i först hand miljömärkta produkter eller andra alternativ som inte är skadliga för miljön, eller köp endast den lilla mängd du behöver använda vid tillfället, så att inget avfall uppstår.

Verksamheters farliga avfall

Läs mer under Verksamheter i menyn om hantering, transport och omhändertagande av farligt avfall från verksamheter.

Lämna farligt avfall

Hushåll kan själva lämna sitt farliga avfall till den mobila ÅVC:n eller på någon av SÖRAB:s återvinningscentraler, utan extra avgift (ingår i grundavgiften).

Hämtning av farligt avfall

Småhus kan beställa en röd box mot särskild avgift. En tömning per år utan extra avgift ingår, därefter 70 kr/hämttillfälle. Kontakta kundtjänst för beställning. Den röda boxen har barnsäkert lock, och fungerar som uppsamlingsplats för farligt avfall och småel i hushållet. Småhus med röd box kan själv ta med och tömma den röda boxen vid besök på ÅVC, eller beställa hämtning av boxen vid grinden. Det farliga avfallet ska vara väl förpackat och märkt.
Hämtning av farligt avfall kan även beställas till flerbostadshus och samfälligheter. För att få mellanlagra farligt avfall krävs en säker hantering utan risk för läckage eller annan fara för människors hälsa eller miljön. Utrymmet ska helst inte ha golvbrun, men finns golvbrunn krävs invallning. Utrymmet ska även vara brandsäkert.

För mer information, kontakta Miljö- och byggnadskontoret, 08-579 210 00, mbn@sollentuna.se eller Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Hämtningen görs av vår upphandlade entreprenör.