Tömning av slam och fett

  • Senast granskad:

Tömning av fettavskiljare och enskilda avlopp utförs av kommunens upphandlade entreprenör.

Kundtjänst

För beställning av extra tömning kontakta kundtjänst måndag-fredag mellan kl 08-16.

Utanför kontorstid (jourtid) kontaktar du LS Tankservice direkt:

  • Telefon dygnet runt: 08-35 63 27.
  • Webbplats

Tömning av fettavskiljare

Tömningsfrekvensen anpassas till anläggningens användning, typ och storlek, dock ska tömning ske minst en gång per år.

Tömning av slambrunn/sluten tank

För permanentboende eller fastigheter med WC ansluten till enskild avloppsanläggning, sker tömning enligt turlista, minst en gång per år. Uppstår behov av tätare tömning, kontakta SEOM:s Kundtjänst.

För fritidsfastigheter med WC ansluten till enskild avloppsanläggning, sker tömning enligt turlista, minst en gång per år. För övriga fritidsfastigheter sker tömning enligt turlista, minst en gång vartannat år. Uppstår behov av tätare tömning, kontakta SEOM:s Kundtjänst.

Mindre mängder fett från hushåll

Överblivet fett som uppkommer i hushållet ska inte hällas ut i avloppet. Olja och matfett stelnar och kan ge upphov till beläggning i ledningsnätet. Blir det stopp i avloppsledningen måste fettet tas bort med högtryckstvätt eller skäras bort, vilket är kostsamt och tidskrävande
Mindre mängder  fett, t.ex från en stekpanna kan du torka bort med hushållspapper som läggs i påsen med matavfallet.

Frityrolja

Fett, t.ex. olja från fritering, kan lämnas till återvinning på återvinningscentralen. Häll över oljan till en plastflaska, plastburk eller liknande, förslut och lämna till återvinningscentralen för återvinning. Läggs flaskan i det gröna kärlet för restavfall, går det till förbränning och energiutvinning i form av fjärrvärme och el.