Ny- & ombyggnation

  • Senast granskad:

För att uppnå målen i kommunens avfallsplan är avfallshanteringen en självklar del i kommunala planarbeten och i planeringen inför ny- och ombyggnationer.

Syftet med avfallsplanen är att göra avfallshanteringen enkel, lättförståelig och lättillgänglig för den som lämnar avfall samt väl anpassad för de som ska hantera avfallet vid insamling och behandling.

Avfallsutrymmen inomhus

I hushållet ska utrymme finnas för utsortering av matavfall i papperspåse till det bruna kärlet och brännbart avfall, dvs. soppåsen till det gröna kärlet. Utrymme ska även finnas för utsortering av förpackningar, tidningar, returpapper samt farligt avfall och elavfall.

Avfallsutrymmen utomhus

Småhus

Hushåll i småhus har eget abonnemang och möjlighet till hämtning av brännbart avfall i det gröna kärlet och matavfall i det bruna kärlet, efter behov valfri vecka på angiven veckodag. Möjlighet finns även för hämtning av trädgårdsavfall i kärl.
Mark ska avsättas för placering av kärl för matavfall (140 l) och brännbart avfall (190 l), samt som extra tillval, kärl (370 l) för schemalagd hämtning av trädgårdsavfall.

Grupphusområden

En gemensam lösning är att föredra med angöring av sopbilen i anslutning till kommunal gatumark, för att undvika fordon inne i trånga områden och därmed risk för skada på människor och egendom.

Flerbostadshus

Flerbostadshus har abonnemang med schemalagd hämtning av avfall i kärl.  Hämtning sker från soprum, separat sophus eller enklare form av spaljéhus placerat i nära anslutning till kommunal gatumark. Detta för att undvika fordon inne i trånga områden med risk för skada på människor och egendom. Det finns även möjlighet till hämtning från sopsug samt hämtning med kranbil från nedgrävda behållare.

Avfallsutrymmet
  • Hushållsavfall
    Plats ska finnas för gemensam insamling av matavfall och brännbart avfall i kärl (140-660 l).
  • Avfall med producentansvar
    Plats bör avsättas för gemensam insamling av förpackningar (kartong, metall, plast och glas) i kärl samt tidningar och returpapper i kärl eller containerbehållare placerad utomhus. För mer information om insamling och hämtning av producentansvarsavfall kontakta valfri entreprenör.
  • Elavfall
    Hushållen ska ha tillgång till separat låsbart utrymme för insamling av elavfall. Skrymmande lättare elavfall läggs i el-bur, utrymme ska finnas att ställa tyngre vitvaror på golvet samt tunnor för batterier, glödlampor, lågenergilampor samt rör för lysrör.

Slutligen måste hänsyn tas till hygien. Avfallsutrymmet ska utformas så att olägenhet för människors hälsa och miljön förhindras.

Bygg- och rivningsavfall

Byggavfall räknas inte som hushållsavfall, utan valfri entreprenör kan anlitas för hämtning och återvinning. Avfallet kan även lämnas på SÖRAB:s återvinningscentral på Hagby mot avgift. Se sorteringsanvisningar och prislista på www.sorab.se.

Handbok – Utformning av soprum och transportvägar

För mer information om utformning av soprum med detaljer som t.ex. tillåten lutning, dragavstånd, behov av vändplaner etc, se Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Avfallshandboken från Boverket.