Utredning av tillskottsvatten, Stora Slingan/Svärdsvägen, vecka 41

  • Starttid
  • Vatten

Under vecka 41 kommer Flush Rörinspektion på uppdrag av SEOM Vatten att utföra en tillskottsvattenutredning i den södra änden av Stora Slingan samt Svärdsvägen. Arbetet syftar till att dokumentera dag- och spillvattenledningar och hur dessa är kopplade från respektive fastighet ut till ledningarna i gatan.

Arbetena består i att hälla färgat vatten i stuprör, brunnar och spygatter (små brunnar som finns på en del tomter och som avleder regnvatten) samtidigt som ledningarna filmas utifrån gatan. Färgen är helt ofarlig och lämnar inga bestående spår. För dessa arbeten behöver Flush Rörinspektion tillträde till berörda fastigheters tomter.

Berörda fastighetsägare kommer att få mer information hem i brevlådan innan arbetena påbörjas.

Syftet med en tillskottsvattenutredning är bland annat att minska belastningen till avloppsreningsverket samt minimera risken för källaröversvämningar vid kraftiga regn. Detta görs genom att säkerställa att regn, snösmält och grundvatten (benämns dag- och dränvatten) på ett korrekt sätt leds ut i dagvattensystemet och inte hamnar i kommunens spillvattenledningar och därmed leds till reningsverket. Att säkerställa att dag- och dränvatten leds ut i diken och sjöar och inte hamnar i reningsverket är dessutom bra för miljön.

 

För eventuella frågor:

Dan Flack
Flush Rörinspektion AB
Telefon 076-132 32 26

Jonas Brander
VA-ingenjör, SEOM
Telefon 010-190 51 73