Om elnätet

  • Senast granskad:

Vi sköter all eldistribution i Sollentuna och erbjuder alla våra kunder en säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el.

Leveranssäkerhet i Sollentuna

Nästa hela elnätet i Sollentuna ligger nedgrävt i marken. Det betyder att vi inte berörs av stormar och andra väderrelaterade avbrott. Däremot drabbas våra kunder ibland av kortare avbrott som beror på att det byggs och grävs oerhört mycket runt om i Sollentuna. Detta medför tyvärr att markkablar kommer till skada och måste skarvas om.

Under sommaren förekommer en del s.k aviserade avbrott. Dessa meddelas alltså brevledes på förhand och hänger samman med den översyn av nätstationer som vi gör varje år.
Sammantaget är antalet avbrott i Sollentuna väldigt få och korta, tillgängligheten i elnätet är > 99%.

Ersättning vid elavbrott

Om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut automatiskt inom sex månader och du behöver inte anmäla till oss att du önskar ersättning. Det finns några undantag där du inte har rätt till avbrottsersättning:

  • avbrottet beror på elanvändarens försummelse
  • elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet har orsaker bortom vår kontroll, som vi inte förväntas kunna räkna med eller undvika

Skadestånd

Om du har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Läs mer om konsumenträtt.

Elnätet i Sollentuna

 
Antal kunder ca 28 000 st
Energiomsättning 500 GWh
Mottagningsstationer 3 st
Nätstationer 256 st
Ledningsnätets totala längd 1 276 km
Elnät i form av nedgrävd kabel 1 254 km
Isolerad luftledning 22 km
Oisolerad luftledning 0 m
Stolpstationer 4 st
Mätaravläsning per timma Samtliga kunder
Tillgängligheten (snitt senaste 5 åren) 99,998 %

Miljö

Ny belysningsteknik med energisnåla LED-armaturer används allt mer runt om i kommunen.

För att minska verksamhetens miljöpåverkan används halogenfri kabel, vilket innebär att material som innehåller PVC inte används. Brytare och ställverk som köps in till nät- och fördelningsstationer skall vara utan SF6-gas som isolermedium.

Vi har för kommunens räkning initierat och genomfört ett utbyte av 5 000 armaturer från 125 W kvicksilver till 50 W natrium. Detta innebär en besparing av 1 600 000 kWh per år. Samtliga lokalgator samt gång- och cykelbanor har nu enhetlig, gultonad och energisnålare belysning.