Så här funkar fjärrvärme

  • Senast granskad:

Fjärrvärme är ett resurseffektivt och klimatsmart sätt att sprida värme till många. Resurseffektiviteten bygger på att samhället använder naturens tillgångar på ett så rationellt och effektivt sätt som möjligt.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och utgör ungefär hälften av all uppvärmning av hus och fastigheter. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla, får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning. Det är smartare än att var och en har sin egen anläggning. Via fjärrvärme tar vi nämligen tillvara på det som blir över, som spill från skogen eller de sopor som inte blivit källsorterade. För alla som väljer fjärrvärme innebär det därför ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

Fjärrvärmen i Sollentuna

Värmen till Sollentunas fjärrvärmenät produceras i Stockholm Exergis produktionsanläggningar. SEOM köper värme från Stockholm Exergi och är även delägare i Bristaverket. Från produktionsanläggningarna pumpas hett vatten via ett välisolerat rörsystem till de kunder i Sollentuna som är uppkopplade till fjärrvärmenätet. I varje fastighet finns två värmeväxlare, en för värme till radiatorer och en för tappvarmvatten. Efter att värmeväxlarna har utvunnit värme ur det heta fjärrvärmevattnet leds det tillbaka till produktionsanläggningen där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.