Affärsområden

  • Senast granskad:

SEOM är indelat i sex stycken affärsområden.

Stadsnät

Vi på Stadsnät erbjuder Sollentunaborna ett stabilt fibernät där kunden får tillgång till Internettjänst och IPTV. Kommuninnevånare som bor i tättbebyggt område erbjuds en anslutning till fast pris där de flesta har möjlighet att beställa tjänster upp till 1 Gbit/s.
Genom att kontinuerligt förbättra och se över driftsäkerheten uppfyller SEOM Stadsnät kraven för Robust Fiber vilket är en företagscertifiering där branschens aktörer gemensamt kommit överens om minimikrav för ett robust och kraftfullt nät.
Fibernätet i Sollentuna byggs årligen ut för att nå riksdagens mål om att 95 % av hushållen ska ha en tillgång till en fast anslutning på minst 100 Mbit/s år 2020.

Elhandel

Elhandeln sköts i ett separat bolag, Sollentuna Elhandel AB. Det är ett lokalt förankrat elhandelsbolag som i huvudsak verkar i den egna kommunen och dess närområden. Sollentuna elhandel är ett starkt alternativ på marknaden med en uttalad miljöprofil.
Elen som levereras till kunderna kommer sedan 2008 från 100 % förnyelsebara källor. De erbjuder också el som är märkt med Naturskyddsföreningens oberoende märkning ”Bra miljöval”.
Förutom att vara leverantör av hållbar el finns även helhetslösningar för de kunder som vill investera i solceller eller laddboxar. Under 2018 lanserades produkten "Sol-för-alla" som innebär att även de som bor i lägehet kan köpa solel producerad på Knista gård i Sollentuna.

Elnät

Vi ansvarar för distributionen av el i Sollentuna kommun. Det betyder att det är vi som äger och underhåller elnätet i hela kommunen. Vårt uppdrag är att leverera el till alla hushåll, oavsett vilken elhandlare elen köps ifrån.
Förbättringar av elnätet görs hela tiden för att kunna ge Sollentunaborna en säker elleverans, vilket har resulterat i att vi sällan har elavbrott.
På Mina Sidor kan kunden följa sin elförbrukning timme för timme. Där redovisas även effektavgiften, en kostnad kunden själv har möjlighet att påverka eftersom den bara tas ut vardagar 7-19.

Fjärrvärme

Inom affärsområde Fjärrvärme distribuerar vi idag värme till över 2 000 anläggningar runtom i kommunen. Fjärrvärme är en storskalig metod för produktion och distribution av värme. Metoden är resurseffektiv, driftsäker och dessutom miljöriktig. Värmen produceras i produktionsanläggningar och fördelas sedan genom ett rörsystem till konsumenterna. Vi har möjlighet att distribuera fjärrvärme till företag, bostadsrättsföreningar och privatkunder. Förutom fjärrvärme arbetar vi även med fjärrkyla som vi bland annat förser Sollentuna Centrum och kommunalhuset med. Fjärrkylan hjälper dessa anläggningar att hålla en behaglig och jämn inomhustemperatur.

För att stärka kommunikationen med kunderna har SEOM gått med som medlem
i Prisdialogen. Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning och att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring för fjärrvärme.

Avfall

Vi  ansvarar för att samla in och transportera  hushållsavfall från hushåll och företag i Sollentuna. I kommunen samlas årligen in c:a 2.200  ton matavfall och 11.600 ton kärl- och säckavfall . Sorterat matavfall används för produktion av biogas och biogödsel, restavfall används för energiåtervinning och produktion av fjärrvärme och el. Kommunen har en differentierad taxa vilket innebär att den som källsorterar mycket kan påverka  sina sophämtningskostnader. Insamling utförs av entreprenörer upphandlade enligt LOU. Till stöd för verksamheten finns en av kommunen antagen avfallsplan 2020 som gäller för hela SÖRAB-regionen. Sedan juni 2012 hanterar vi också kundtjänst och fakturering för avfall, i egen regi.
Tillsammans med SÖRABs övriga ägarkommuner arbetar affärsområdet för att ta fram ett förslag på framtidens insamlingssystem. Systemet ska leva upp till kommunens långsiktiga målsättningar såväl som de övergripande målen satta av riksdagen och EU.

Vatten

Vi ansvarar för att Sollentuna har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp. Det finns c:a 70 mil vatten- och avloppsledningar i kommunen – och över tiotusen mätare som registrerar förbrukningen. Vi arbetar också med att återskapa naturliga våtmarker och att anlägga dammar för omhändertagande av dagvatten. Syftet är att förbättra vattenkvaliteten i vattendrag och sjöar så att att den biologiska mångfalden utvecklas. Allt för att säkra tillgången på dricksvatten för framtida generationer.
Affärsområdet har, tillsammans med Sollentuna kommun, startat arbetet med att ta fram en vattenplan som skapar förutsättningar för en hållbar vatten användning, och säkrar att Sollentunaborna har tillgång till vattenområden för bad och fiske eller annan rekreation.