Edsbergsparken får nya dammar

I samarbete med kommunen anlägger vi två vackra parkdammar i Edsbergsparken vars uppgift är att rena vattnet som går ut i Edsviken.

För ett renare Edsviken

För att Edsviken ska uppnå en godk ekologisk status och uppfylla satta  miljökvalitetsnormer behöver fosforbelastningen minska. SEOM, har tillsammans med Sollentuna kommun hittat en lösning för rening av det dagvatten som idag släpps ut i två större utlopp i Edsvikens inre del. 

Planen är att  bygga två dammar i Edsbergsparken som förutom att vara ett berikande inslag i parken, kommer att göra stor nytta för att rena vattnet som rinner ut i Edsviken. För mer information gå till kommunens informationssida.

Växtligheten ses över i parken

I samband med att dammarna anläggs kommer också träd och växtlighet i parken att ses över och anpassas. Några träd kommer att tas ned och ersättas med nya.

Flytt av ett ovanligt träd 

En ovanlig flikbladig rödbok har flyttats för att göra plats för parkdammen. Trädet är mer än 60 år gammalt.

Tidsplan

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle dammarna stå färdiga våren 2023. Då inkomna anbud legat över beräknad kostnad har SEOM i samråd med Sollentuna kommun beslutat att genomföra en ny upphandling under våren 2023. Det betyder att färdigställandet av dammarna skjuts fram cirka ett år.

Mer information

Sollentuna kommun: www.sollentuna.se/dagvattendammarna