Edsbergsparken får nya dammar

I samarbete med kommunen anlägger vi två vackra parkdammar i Edsbergsparken vars uppgift är att rena vattnet som går ut i Edsviken.

För att Edsviken ska uppnå en godk ekologisk status och uppfylla satta  miljökvalitetsnormer behöver fosforbelastningen minska. SEOM, har tillsammans med Sollentuna kommun hittat en lösning för rening av det dagvatten som idag släpps ut i två större utlopp i Edsvikens inre del. 

Planen är att  bygga två dammar i Edsbergsparken som förutom att vara ett berikande inslag i parken, kommer att göra stor nytta för att rena vattnet som rinner ut i Edsviken. För mer information gå till kommunens informationssida.

Träd flyttas och växtligheten ses över i parken

I samband med att dammarna anläggs kommer också träd och växtlighet i parken att ses över och anpassas. Några träd kommer att tas ned och ersättas med nya.
En cirka 60-årig gammal flikbladig rödbok, som är en av få av sitt slag i Sollentuna, kommer att flyttas. Flytten beräknas vara klar i augusti.

Vägarbeten under perioden

Under delar av projektet kommer det att vara begränsad framkomlighet på Malla Silverstolpes väg och Landsnoravägen. Ett temporärt rödljus monteras för att säkra trafikflödet.
Arbetet beräknas vara klart under 2023.

Mer information

Sollentuna kommun: www.sollentuna.se/dagvattendammarna