Vi bygger ut VA-försörjningen för Väsjön och Edsberg

Det utbyggda ledningsnätet ska säkerställa kapaciteten för Edsberg och Väsjön i 100 år.

Varför genomförs det här arbetet?

Vi behöver göra ledningsomläggning för vatten, avlopp och dagvatten för att förstärka kapaciteten i befintliga ledningar och för att kunna försörja nya exploateringsområdet Väsjön. 

Karta utredningsområde för grundvatten i VäsjönPå delar av sträckan kommer vi anlägga en så kallad infrakulvert. I kulverten finns det utrymme för vatten, spillvatten och dagvatten. Kulverten gör bidrar också till att vi inte behöver gräva vid framtida drift och underhåll av ledningar.

Kartan visar den planerade ledningsdragningen (svart markering) och utredningsområdet (röd markering). Utmed Malla Silfverstolpes väg finns en biotopskyddad allé som vi har behövt ta hänsyn till när valet av ledningsdragning gjorts. Mer information finns i samrådsunderlaget

Ledningsomläggningen kommer på vissa platser att innebära grundvattenbortledning under byggskedet. Grundvattenbortledning är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Tillstånd söks vid mark- och miljödomstolen. Ansökan planeras att lämnas in under april 2023.

Fastigheter som ligger inom 100 meters avstånd från de planerade arbetena kommer att besiktigas före byggstart.

Det har inkommit synpunkter på ledningsdragning genom en skogsdunge där många barn leker. Vid val och utformning av ledningsdragning har skogsdungens karaktär och funktion beaktats. Läs mer detaljerat svar i samrådsredogörelsen.

 Arbetet beräknas påbörjas årsskiftet 2023/2024 och slutföras någon gång 2027.

Boende har haft möjlighet att yttra sig

Ett samråd har hållits enligt 6 kapitlet i miljöbalken. Boende i området har haft möjlighet att yttra sig i ärendet. Alla yttranden och svar har nu sammanställts i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen beskriver hur samrådet har bedrivits, vilka yttranden som har inkommit samt svar på dessa.

Frågor och svar