Vi gräver och bygger för nya Väsjöområdet

Väsjöområdet är ett större exploateringsområde i Sollentuna kommun där cirka 4 000 nya bostäder kommer att byggas på sikt.

Vi är VA-huvudman i Sollentuna kommun och ansvarar därmed för att försörja bland annat Väsjöområdet med dricksvatten samt dag- och spillvattenhantering. Arbetet med detta har utmynnat i antal delprojekt varav några redan är igång och några är under planering och projektering. För att klara kapaciteten från Väsjöområdet behöver vi bygga ut vatten- och avloppsnätet. Vi informerar fortlöpande när projekt startas upp.

Vi har ett 30-tal projekt inplanerade som till exempel:

  • Spillvatten till ny tunnel. För att minska belastningen på befintligt system kommer flödet av spillvatten att ledas om mot en bergtunnel vid Edsbergs slott.
    • Bergtunneln blir en ny anslutning till Käppalaverket för att klara av spillvattenflödet dels från nya Väsjöområdet men också från Edsberg som har förtätats. Vissa delar av Landsnoravägen/Malla Silverstolpes väg kommer att påverkas av detta. 
      Planerad start under hösten 2022.
  • Dagvatten till de nya dammarna i Edsbergsparken. För att klara mängden dagvatten från Väsjöområdet kommer det att ledas in i de nya dammarna som byggs för att rena dagvattnet innan det leds ut i Edsviken. 

Vill du veta mer om Väsjöområdet hittar du information på kommunens hemsida.

Fortlöpande, mer detaljerad bygginformation, hittar du under Driftstatus

SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering.