Vi fortsätter förbättra VA-ledningarna längs med Staffans väg och Rotsunda

SEOMs arbete med att byta ut uttjänta vatten- och avloppsledningar längs Staffans väg, väster och söder om Rotsunda torg, är klart.

Norrvatten övertar nu projektet och deras arbete vid Staffans väg beräknas börja kring midsommar 2022. De ska anlägga en ny huvudvattenledning utmed ungefär samma sträckning och deras arbete beräknas ta omkring tre månader. Under detta arbete kan det uppfattas som att samma sträcka som SEOM tidigare grävt upp, grävs upp igen. Men då respektive bolags ledningar läggs ner med helt olika förutsättningar och så pass långt ifrån varandra, är det mer effektivt att lägga ner dem i två olika omgångar. Norrvattens vattenledningsarbete utefter Norrvikenleden kommer pågå under 2023, i olika etapper.

Parallellt med Norrvattens arbete anlägger Sollentuna kommun nya busshållplatser och säkrare övergångsställen vid Staffans väg.

Under hela projektet kommer vägen att vara avstängd för genomfartstrafik. SLs busstrafik som i vanliga fall stannar vid busshållplatsen Rotsunda torg stannar nu vid busshållplats Bollstanäsvägen. 

Varför genomförs dessa arbeten?

SEOM:s ledningar, som försörjer fastigheterna kring Rotsunda torg, är gamla och behöver bytas ut. Norrvatten, som försörjer 14 växande norrortskommuner med dricksvatten, behöver bygga ut sin kapacitet och Sollentuna kommun tillgänglighetsanpassar busshållplatser och övergångsställen.

Vilka gör jobbet?

SEOM:s arbeten utförs av Bobtrans AB.
Norrvattens och Sollentuna kommuns arbeten utförs av Norrland VA AB.

Mer information:
Norrvatten
Sollentuna kommun