Komplementbostad/Attefallshus

När du bygger en komplementbostad, som ett Attefallshus, så ska du anmäla det till SEOM för fakturering av tillkommande lägenhetsavgifter.

Servisanmälan

Om du planerar att bygga en komplementbostad eller bygga om befintligt uthus till en bostadsenhet med anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet så ska du anmäla detta till oss på SEOM. Det gäller också om du ska bygga en separat lägenhet med egen ingång i din villa, radhus eller motsvarande. Detta görs genom att fylla i en servisanmälan, som finns här

En komplementbostad räknas som en bostad (lägenhet) ur VA-synpunkt om det finns kök/pentry och toalett. När en fastighet har fått flera bostadsenheter genom till exempel ett Attefallshus så tillkommer en lägenhetsavgift enligt VA-taxan.

Tillkommande avgifter

En lägenhetsavgift är en fast avgift i anläggningsavgiften som baseras på antalet lägenheter/bostadsenheter som finns på fastigheten. Anläggningsavgiften är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt VA.

Den årliga avgiften, brukningsavgiften, består av en fast och en rörlig del där den rörliga delen styrs av den vattenmängd som du förbrukar och den fasta påverkas bland annat av antalet lägenheter på fastigheten.

Vi kommer i samband med att vi får en servisanmälan eller när startbesked för attefallshus ges att skicka faktura för tillkommande lägenhetsavgift enligt gällande VA-taxa.

Ledningsdragning

Anslutningen av den nya komplementbostaden till kommunalt vatten- och avloppsnätet kan ske på den befintliga anslutningen alternativt att en ny anslutningspunkt upprättas.

Om den befintliga anslutningen ska användas så ska den nya vattenledningen anslutas efter vattenmätaren så att den befintliga vattenledningen är obruten från förbindelsepunkten till vattenmätaren.

Vid anslutning av spillvattenledning ska ledningen kopplas på befintlig spillvattenledning inom fastigheten. Oberservera att det inte är tillåtet att koppla dag- och dränvatten till spillvattenledningen.

Om du vill ha en ny förbindelsepunkt för anslutning av komplementbostaden kan du kontakta oss för mer information.