Priser och villkor

I Sollentuna är SEOM VA-huvudman. Det innebär att vi är ansvariga för att vi har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp i kommunen. Verksamheten får inte göra ekonomisk vinst utan måste gå jämnt ut.

De allmänna bestämmelserna för användande av den allmänna vatten- och avloppsnläggningen är antagna av Sollentuna kommun och kan läsas i sin helhet här.

Sedan 2020-01-01 gäller en ny VA-taxa, som nedan finns sammanfattad. Här kan du se Sollentuna kommuns fullständiga VA-taxa.

Fast avgift kr/år inkl. moms exkl. moms
Per mätarplats 1795 1436
Per lägenhet 1796 1437
Avgift för levererat vatten kr/m3    
Totalt 13,47 10,78
Varav vattenförsörjning 5,39 4,31
Varav spillvatten 8.08 6,47

För en normal villa med en förbrukning på 200 m3/år är brukningsavgiften cirka 6 300 kronor per år inklusive moms. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som fastighetsägare betalar för rätten att ansluta sin fastighet till den allmänna VA-anläggningen. Det avser upprättande av förbindelsepunkt, framdragning av servisledning samt lägenhets- och mätarplatsavgift.

Kostnaden för att nyansluta en normalvilla till VA-nätet är omkring 150 000 kr enligt den nya VA-taxan som gäller sedan 2020-01-01.

Vill du ha hjälp med att räkna ut vad din anläggningsavgift blir? Använd gärna den här  blanketten.

För att beräkna avgiften behöver vi veta:
•    Vad du vill ansluta (dricksvatten / spillvatten / dagvatten)
•    Tomtytan
•    Antal lägenheter (bostad eller därmed jämställd lokal)
•    Tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Förklaringar av ord och begrepp

Mätarplatsavgift
Mätarplatsavgift är en fast kostnad som ska betalas för att få tillgång till de allmänna vattentjänsterna. Det utgår en mätarplatsavgift per fastighet.

Brukningsavgift
Brukningsavgiften är den löpande avgift som betalas för de vatten- och avloppstjänster (dricksvatten/ spillvatten/ dagvatten) som brukas/används.

Lägenhetsavgift
är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med bostadsenhet menas utrymme avsett för bostadsändamål inrett med både kök och toalett. En normalvilla faktureras med en lägenhetsavgift medan ett flerbostadshus faktureras med flera lägenhetsavgifter. Vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt faktureras med en eller flera lägenhetsavgifter (beräknat på bruttoarean, BTA) såsom kontor, hotell, skola, etc.