Avgifter 2019/2020

  • Senast granskad:

Den 1 januari 2020 börjar en ny VA-taxa gälla. Ökad investeringar, krav och ett antal större projekt är anledningen till att VA-avgiften kommer att höjas.

I Sollentuna är SEOM VA-huvudman. Det innebär att vi är ansvariga för att vi har ett modernt och säkert ledningsnät för vatten och avlopp i kommunen. Verksamheten får inte göra ekonomisk vinst utan måste gå jämnt ut.

VA-taxa 2020

En ny VA-taxa har nu antagits för 2020. I den ny taxan kommer VA-avgiften att höjas av flera skäl. I vår region är behoven stora av att bygga ut vattenförsörjningen, ledningsnäten och avloppsreningen då det både förtätas och byggs fler bostäder. Kraven på en säker vattenleverans har också ökat, vilket kräver ökade investeringar. Parallelt med detta genomför vi också andra åtgärder, som reningen av Sollentunas dagvattentunnel som mynnar ut i Edsviken, som medför ökade kostnader.

I tabellen nedan kan du se hur avgifterna kommer att se ut nästa år. 2020 års priser är de som är skrivna inom parantes.

Fast avgift kr/år     inkl. moms   exkl. moms  
- per mätarplats    1632 (1795*)    1306 (1436)  
- per lägenhet    1632 (1796)    1306 (1437)  
Avgift för levererat vatten kr/m3
Totalt    12,24 (13,47)   9,80 (10,78)  
- varav vattenförsörjning    4,90 (5,39)   3,92 (4,31)  
- varav spillvatten   7,34 (8,08)   5,88 (6,47)  

För en normal villa med en förbrukning på 150 m3/år är brukningsavgiften cirka 5 100 kr/år inklusive moms.

* Priserna inom parantes visar 2020 års VA-taxa.