Dagvatten

  • Senast granskad:

Med dagvatten menas det regn- och smältvatten som rinner bort från t.ex asfalterade ytor och som förorenas på sin väg till sjöar och vattendrag.

Rening av dagvatten

Dagvatten ska hanteras så tidigt som möjligt för bästa reningsresultat. Den som förorenar är också ansvarig för att rena vattnet. Fastighetsägare och verksamhetsutövare/företagare är ansvariga för att inte släppa ut förorenat vatten till allmänna dagvattenledningar. På samma sätt är SEOM, i egenskap av VA-huvudman, ansvarig för att rena de föroreningar som från allmänna ytor leds till dagvattennätet, innan vi släpper ut det i naturen. Vi är inte skyldig att ta emot dagvatten som avviker från normal regnvattenkvalitet eller negativt kan påverka mottagande vattendrag (recipient) från andra än kommunens egna s.k hårdgjorda ytor (asfalterade områden m.m)

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD

LOD är en benämning som används för olika åtgärder som utförs på privat mark för att infiltrera/minimera flöden, rena och fördröja dagvattenavrinningen innan vatten leds till det allmänna VA-nätet eller rinner vidare till ett vattendrag. För LOD ansvarar den enskilde fastighetsägaren.

Dagvatten från hustak är (med undantag av koppartak) oftast ett rent vatten och kan med fördel ledas ut på tomtmark, om förutsättningar för infiltration finns. På så vis bidrar du till miljömålet Grundvatten av god kvalitet

Då en fastighetsägare efter sin LOD-anläggning, vid förbindelsepunkt ansluter överskottsvatten till det allmänna dagvattenledningsnätet, övergår vattnet till att kallas dag- och dränvatten från fastighet. Avledande av överskottsvatten är en tjänst som VA-huvudmannen tar betalt för enligt VA-taxan. Den som praktiserar LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) kan få en lägre VA-taxa.

Tvätta bilen rätt

Tvätta bilen vid en automattvätt eller en gör-det-själv-tvätt som är utrustad med en reningsanläggning. Då renas tvättvattnet från föroreningar och rengöringsmedel innan vattnet släpps ut i det allmänna avloppsnätet.