Frågor och svar om hållbar vattenanvändning

  • Senast granskad:

Varför har vi vattenbrist och när på året är det mest kritiskt? Här nedan listar vi det vanligaste frågorna och svaren gällande bevattningsförbud och vädjan om minskad vattenanvändning.

Varför är det vattenbrist?

Norrvatten har en god tillgång till råvatten genom Mälaren och gällande vattendom för Görvälnverket där dricksvattnet produceras. Produktionen har legat på en relativt stabil nivå sedan 70-talet. Detta trots att antalet invånare fördubblats under denna period, tack vare installation av vattensnål teknik.

Trenden de senaste åren är dock att vattenförbrukningen ökar och kommer att fortsätta göra det i takt med befolkningsökningen. Tillväxten i Norrvattens medlemskommuner har varit hög och förbrukningen har under varma perioder överskridit Görvälnverkets uthålliga produktionskapacitet. Därför görs flera åtgärder för att öka produktionskapaciteten på kort och lång sikt. Det kommer dock ta många år innan Norrvatten har hunnit bygga ut eller bygga om vattenverket och har en tillräckligt utökad produktionskapacitet.

När är problemen störst?

I vårt område går det vanligtvis åt mest vatten under varma dagar i maj och juni när många är kvar i Sollentuna och då vattnar trädgårdar och fyller pooler. Längre in under sommaren brukar Sollentunaborna vara mer spridda över landet.

Vad innebär "vädjan om att spara vatten"?

Vid ett ansträngt produktionsläge går Norrvatten ut med en vädjan till allmänheten om att spara vatten. Maj och juni är alltid den tid på året som vattenförbrukningen är som högst.

I detta läge uppmanar vi invånarna att undvika bevattning med vattenslang eller vattenspridare, undvika vattenkrävande aktiviteter som att fylla pooler och högtrycksspolning. Vi avråder också från att tvätta bilen. Tvätt i tvätthallar som återanvänder vatten är dock okej.

Vad innebär bevattningsförbud?

Föreligger risk för vattenbrist med leveransstörningar som följd kan Norrvatten besluta om att kommunicera bevattningsförbud. Det är sedan VA-huvudmannen i respektive kommun som fattar det slutgiltiga beslutet kring huruvida ett bevattningsförbud ska införas eller inte. I Sollentuna har vi hittills aldrig haft bevattningsförbud, medan det på många andra håll i landet är mycket vanligt sommartid.

För allmänheten, näringsliv och föreningar gäller följande vid bevattningsförbud:

  • Förbud att använda vattenslang, vattenspridare och sprinklersystem. Vattna med vattenkanna vid behov och vattna tidig morgon, kvälls- och nattetid då vattnet inte dunstar.
  • Förbud att utföra vattenkrävande aktiviteter som högtrycksspolning. Ingen spolning av till exempel bil, fasad, eller tak.
  • Förbud att fylla privat pool, uppblåsbara barnpooler, hemmaspa eller bubbelpool.

Vilka omfattas av ett bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud gäller alla som har kommunalt vatten och använder dricksvatten för bevattning. Bevattningsförbudet gäller även för kommuner, näringsliv och föreningar.

Vad händer om man inte följer ett bevattningsförbud?

I första hand för vi en dialog med fastighetsägaren. Om det inte har någon effekt och vattenförbrukningen har en betydande påverkan på distributionen har SEOM rätt att stänga av vatten till enskilda hushåll.

Vem fattar beslut om bevattningsförbud i Sollentuna?

Kommunens VA-huvudman, SEOM (VA-chef) fattar beslut om bevattningsförbud och vädjan. Kommundirektören verkställer beslutet i kommunen.

Vad säger lagen?

Kommunernas VA-huvudman, som i Sollentuna är SEOM, har rätt att fatta beslut om bevattningsförbud då dricksvatten är till för hushållsanvändning. Det finns inte något i Lagen om allmänna vattentjänsters (LAV 2006:412) förarbeten eller rättspraxis som säger att bevattning av gräsmattor eller fyllandet av pooler skulle anses ingå i den normala hushållsanvändningen av dricksvatten. Sådant vattenanvändande kan snarare anses vara en lyxkonsumtion och innebär inga fördelar utifrån ett hälso- och miljöperspektiv. Det finns inget stöd för reducerad brukningsavgift på grund av bevattningsförbud.

VA-huvudman kan fatta beslut om dispens från bevattningsförbudet för speciella användningsområden eller verksamheter.