Miljö

  • Senast granskad:

Vatten är vårt viktigaste livsmedel - något vi måste vara rädda om.

För att säkra tillgången till rent vatten för kommande generationer så medverkar vi i samverkansprojekt för förbättrad vattenkvalitet i kommunens två större recipienter (vattendrag) Norrviken (Oxunda vattensamverkan) och Edsviken (Edsvikens vattensamverkan).

Vi arbetar med att minimera föroreningsutsläpp från allmänna dagvattenledningar till vattendrag och sjöar i Sollentuna vilket gynnar Mälaren och Östersjön. Tillsammans med kommunen återskapar vi naturliga våtmarker och anlägger dammar för rening av allmänt dagvatten innan utsläpp till det naturliga kretsloppet.

Vi arbetar för att nå de nationella miljömålen:
•    Grundvatten av god kvalitet
•    Hav i balans samt levande kust och skärgård
•    Ingen övergödning
•    Myllrande våtmarker
•    God bebyggd miljö
•    Giftfri miljö
•    Levande sjöar och vattendrag
•    Ett rikt växt- och djurliv

Är du båtägare med båttoalett, så finns tömningsstation för båtlatrin vid Edsvikens båtklubb.

Genom att inte spola ner fett och matolja, matavfall från avfallskvarn, läkemedel, lösningsmedel eller miljöfarliga kemikalier i avloppet och genom att installera fettavskiljare där så behövs, så bidrar också du till ett fungerande avloppsledningsnät och en effektivare reningsprocess på reningsverket. Mer att läsa under rubriken Spillvatten.

Genom att som fastighetsägare lokalt omhänderta ditt dagvatten (LOD), genom att tvätta bilen och tömma poolen på rätt sätt, så bidra du även till ett rent dagvatten.
Mer att läsa under rubriken Dagvatten.