Spillvatten

  • Senast granskad:

Spillvatten är avloppsvatten från toaletter, duschar och diskbänkar.

Vid Käppalaverket renas spillvattnet från fosfor, kväve och organiskt material. Reningsprocessen tar ett till två dygn och det renade vattnet släpps därefter ut i Östersjön.

Spola rätt

Spola bara ner toalettpapper och sådant som passerat kroppen i toaletten. Toalettpapper kan tas om hand av reningsverken till skillnad från andra sorters papper. Lacknafta, målarfärg, nagellack och aceton är exempel på produkter som innehåller starka kemikalier. Rester av dessa ämnen ska hanteras som farligt avfall.

Stopp för fett

Smör, stekflott, frityrolja och annat fett orsakar stopp i avloppet. Fett ska sorteras som brännbart hushållsavfall . Med hjälp av en miljötratt, som finns att gratis hämta i vår reception, kan fettet enkelt hällas i en flaska och slängas bland vanliga hushållssoporna. För fastighetsägare med restauranger och andra verksamheter gäller speciella regler.

Städa naturligt

Det mesta du behöver till städningen finns i ditt skafferi. Du kan använda såpa, citron, ättika, bikarbonat och salt.  Det blir skinande rent och är snällt mot ledningsnät och miljön. Vill du använda vanliga rengöringsmedel så välj helst ett rengöringsmedel som är miljömärkt.

Koppla rätt (till dig som är fastighetsägare)

Många gånger är stuprör och dagvattenbrunnar felaktigt kopplade till den allmänna spillvattenledningen istället för till dagvattennätet. Stora flöden av ovidkommande vatten, s.k. tillskottsvatten, orsakar onödiga kostnader för oss som VA-huvudman vilket i förlängningen påverkar VA-taxan. Tillskottsvatten försämrar och fördyrar även reningsprocessen på avloppsreningsverket. Kontrollera att dina stuprör och brunnar är korrekt kopplade vid förbindelsepunkten!

Vill du veta mer om reningsprocessen eller vad du kan göra för miljön, så läs på Käppalaverkets hemsida.