Konsumenträtt

  • Senast granskad:

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren för konsument respektive näringsidkare.

Ersättning vid elavbrott

Om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut automatiskt inom sex månader och du behöver inte anmäla till oss att du önskar ersättning. Det finns några undantag där du inte har rätt till avbrottsersättning:

  • avbrottet beror på elanvändarens försummelse
  • elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet har orsaker bortom vår kontroll, som vi inte förväntas kunna räkna med eller undvika

Skadestånd

Om du har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.
Vi måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lagen. Om du ska skicka en skadeanmälan till oss, använd blanketten nedan. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas.
Din hemförsäkring kan också ge visst skydd mot skador orsakade av elavbrott. Det kan till exempel gälla ersättning för förstörda livsmedel eller förstörda kläder i tvättmaskin.

Klagomålshantering

Är det något vi har försummat, upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Börja då med att kontakta vår Kundtjänst. Kan inte saken redas ut där kan du använda blanketten nedan för att lämna ett mer formellt klagomål angående vår elnätsverksamhet. Ditt ärende diarieförs och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot det. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.