För dig som fastighetsägare

Känner du till dina rättigheter och skyldigheter när det gäller dagvattenhanteringen? Står du rustad för skyfall och en eventuell översvämning på gatan eller på din egen tomt? Här har vi samlat en del råd och förslag på hur du ska kunna dra nytta av ditt dagvatten och samtidigt förebygga de problem som ibland uppstår.

Genom att ta hand om dagvattnet på din egen tomt kan du både göra en insats för miljön, minska översvämningsrisken i närområdet och dessutom ha vatten till trädgårdens växter.

Här har Oxunda vattensamverkan samlat många bra tips för dig som fastighetsägare.

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD

LOD är en benämning som används för olika åtgärder som utförs på privat mark för att infiltrera/minimera flöden, rena och fördröja dagvattenavrinningen innan vatten leds till det allmänna VA-nätet eller rinner vidare till ett vattendrag.

Dagvatten från hustak är (med undantag för koppartak) oftast ett rent vatten och kan med fördel ledas ut på tomtmark, om förutsättningar för infiltration finns. På så vis bidrar du till miljömålet "grundvatten av god kvalitet".

Då en fastighetsägare efter sin LOD-anläggning, vid förbindelsepunkt ansluter överskottsvatten till det allmänna dagvattenledningsnätet, övergår vattnet till att kallas dag- och dränvatten från fastighet. Avledande av överskottsvatten är en tjänst som VA-huvudmannen tar betalt för enligt VA-taxan.