Koppla rätt

Många stuprör och dagvattenbrunnar är idag felaktigt kopplade. Detta medför ökade kostnader vilket i förlängningen påverkar taxan för vatten och avlopp negativt.

Stuprör och dagvattenbrunnar ska vara kopplade till dagvattennätet. Om de istället felaktigt kopplas till den allmänna spillvattenledningen som är avsett för vatten från exempelvis duschar och toaletter leder det till ökade kostnader. Det försämrar och gör processen på reningsverken dyrare och medför även större belastning på befintliga spillvattenledningar – vilket kan leda till kapacitetsbrist då spillvattennätet inte är dimensionerat för att även omhänderta dagvatten.

Kontrollera därför att stuprör och brunnar är korrekt kopplade vid förbindelsepunkten.