Vatten och avlopp

Vatten, det viktigaste vi har

Alla kan bidra till ett rent dricksvatten,
välmående sjöar och vattendrag.

Vi levererar dricksvatten och hanterar spillvatten och dagvatten i Sollentuna på ett säkert och hållbart sätt – alla timmar och året runt. Men det handlar inte bara om idag: vårt arbete bygger på en långsiktigt hållbar utveckling och trygga vattenresurser även i framtiden. 

Tillsammans med kommunen återskapar vi naturliga våtmarker och anlägger dammar för rening av allmänt dagvatten innan utsläpp till det naturliga kretsloppet. Vi arbetar också med att minimera föroreningsutsläpp från allmänna dagvattenledningar till vattendrag och sjöar i Sollentuna, vilket gynnar Mälaren och Östersjön.