Nybyggnation och ombyggnation

Vid ny- och ombyggnation är det mycket viktigt att planera så att hämtfordon och chaufför kan komma fram till hämtplatsen på ett bra sätt. Att inte planera för avfallshantering tidigt kan leda till kostsamma ombyggnationer senare och även leda till att avfall inte kan hämtas.

Tänk på följande vid en ny- eller ombyggnation:

  • Kärl får vara högst 10 meter ifrån där sopbil stannar. Väg där chaufför ska dra kärl får luta högst 1:12, den ska vara hårdgjord så att hjulen inte fastnar i grus, gräs och dylikt.
  • Tillräcklig stor vändplats för sopbil ska finnas, alternativt genomfartsväg.
  • Se till att sopbil kan stanna där kärlen finns utan att blockera övrig trafik. Inga bilar eller andra fordon ska blockera platsen där sopbil stannar.
  • Sopbil ska endast backa i samband med vändning där det absolut är nödvändigt. Inga andra backningar ska ske då sikt bakåt är dålig.
  • Sopbil ska helst inte vara i ett område där många människor/barn rör sig.
  • Inga trottoarkanter, trösklar i miljörum och dylikt får finnas i väg där chaufför rullar kärl till sopbil.
  • Se till att dimensionera korrekt i miljörum eller avfallshanteringsplats. Rummet/kärlen bör klara minst en veckas avfallsmängder.
  • Tänk på att vägar med mycket lutning kan bli problematiska under vintertid för sopbilens framkomlighet. Den kan halka ned okontrollerat eller ha svårt att åka uppför.
  • Sopbilen är bred och hög. Chaufför behöver också extra plats för att kliva ut och in.
  • För mer information och detaljer om gällande krav och rekommendationer, se Handbok för avfallsutrymmen (från sida 16 tas detta upp).