Nybyggnation och ombyggnation

Vid ny- och ombyggnation är det mycket viktigt att planera för miljörummet och för att sopbil och chaufför kan komma fram till hämtplatsen på ett bra sätt. Det är också viktigt att stämma av att planerade avfallsbehållare och insamlingssystem är av den modell som används i kommunen. Att inte planera för avfallshantering tidigt i processen kan leda till kostsamma ombyggnationer senare och även till att avfall inte hämtas.

För avfallshämtning gäller Kommunens regler för avfallshantering, Kommunens tekniska handbok (främst kapitel 4, Gator och vägar) och Handbok för avfallsutrymmen, där krav och rekommendationer för en god avfallshantering är sammanställda.

Fastighetsinnehavaren behöver säkerställa att kraven för framkomlighet, utformning av dragväg (den väg hämtaren behöver dra kärl) samt slangdragning för tömning av fettavskiljare där sådan används, uppfylls. Även dimensionering och utformning av miljörum ska uppfylla kraven. De viktigaste punkterna att tänka på finns sammanfattade nedan:

 

Kontakta oss

Om ni planerar för avfallshantering och har en idé om hur det kan se ut och fungera - skicka det till oss så tittar vi på det. Kontakta oss gärna i tidigt skede för en konsultation för att uppnå en bra fungerande avfallshantering. Du når oss via [email protected] 

Förslaget bör innehålla

  • information om sopbilens möjligheter till framkomlighet,
  • mått på körbana och angöringsplats,
  • placering av avfallsbehållare,
  • längd på dragväg för sopkärl,
  • vilka avfallsfraktioner det planeras för,
  • utformning och dimensionering av antal och storlek på miljörum/avfallsbehållare,
  • planerat hämtintervall per vecka.

Om det finns behov av fettavskiljare ska även denna och eventuell anslutningspunkt markeras ut samt slambilens planerade uppställningsplats inklusive mått på denna.