Infrastruktur till Södra Häggvik

Vi bygger ut infrastrukturen för nya stadsdelen Södra Häggvik

I Södra Häggvik förbereder kommunen för en omfattande stadsutveckling. Här planeras för en blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator för cirka 10 000 invånare. Utvecklingen sker etappvis och under lång tid. Investeringarna är stora och omfattar förutom all byggnation, även nya gator, omläggning av huvudgator, grönstruktur i gator, nya parker samt utbyggnad av ny teknisk infrastruktur som det nya området kommer att behöva. 

Miljövänlig och innovativ lösning

Det nya området behöver en helt ny tillförsel av fjärrvärme, vatten, avlopp och el. För att lösa det nya behovet lägger vi ned en så kallad infrakulvert. Det är ett 3,9 meter brett rör som grävs ner i marken och som samlar alla ledningar på samma ställe. Fördelarna med en kulvert är många:

  • 12 gånger så kort byggtid vilket minskar resursanvändning av maskiner och lastbilar (bättre för miljön).
  • Reparationer och renoveringar kan ske utan vägavstängningar. Det finns befintliga ingångar till kulverten så ingen grävning behövs vid serviceinsatser.
  • Genom att rören ligger i en kulvert så påverkas de betydligt mindre av klimatet och behöver därför färre reparationer och renoveringar.
  • Vid en traditionell lösning för infrastrukturen kan du inte plantera träd ovanpå rören. Med infrakulverten kan träd planteras utan att ta det i beaktande.

Nu påbörjas arbetet! Uppdaterad information om ledningsarbeten vid Häggviks Allé

Under sommaren 2024 inleds arbetet med att bygga om Häggviks Allé och arbetet kommer att genomföras i olika etapper med start vecka 22.

Första steget i projektet är att flytta befintliga ledningar i gatan för att förbereda inför det större anläggningsprojektet som ska påbörjas hösten 2024. Det innebär bland annat grävning i området mellan Bagarbyvägen och Norra Malmvägen.

Arbetet kommer att utföras 2024-05-27 till 2024-08-31, vardagar mellan 07:00 och 18:00.

Under dessa veckor breddas Häggviks Allé och framkomligheten för trafiken ska därför inte påverkas. Arbetet kan medföra högre ljudintensiva arbeten samt visst bullerljud av maskiner och lastbilstrafik.

Infrastruktursprojektet vid Häggviks Allé beräknas vara helt färdigt våren 2026. 

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta SEOM på [email protected].

 

SEOM är en av aktörerna i utvecklingen av Södra Häggvik. Vi bygger för framtidens försörjning av fjärrvärme, vatten och el till området.

Länkar

Du kan läsa mer om infrakulverten i vår kundtidning OM nr1 2023.

Läs mer om delprojektet fjärrvärmeutbyggnaden utefter Bagarbyvägen som ingår i arbetet för detta område.

Klicka här för att läsa mer om utvecklingen av Södra Häggvik på kommunens webb.

Klicka här för att läsa mer om om fjärrvärme hos SEOM.