Infrastruktur till Södra Häggvik

Vi bygger ut infrastrukturen för nya stadsdelen Södra Häggvik

I Södra Häggvik förbereder kommunen en omfattande stadsutveckling. Här planeras för en blandad stadsdel med nya kvarter för bostäder, handel och arbetsplatser samt nya parker, torg och gator för cirka 10 000 invånare.

Utvecklingen sker etappvis och under lång tid. Investeringarna är stora och omfattar förutom all byggnation, även nya gator, omläggning av huvudgator, grönstruktur i gator, nya parker samt utbyggnad av ny teknisk infrastruktur som det nya området kommer att behöva. Ett projekt som ingår i detta är fjärrvärmeutbyggnaden utefter Bagarbyvägen.

Miljövänlig och innovativ lösning

Det nya området behöver en enorm tillförsel av fjärrvärme, vatten, avlopp och el. Det är en utmaning då det inte har gjorts plats för alla ledningar som behövs. Lösningen har blivit en infrakulvert. Det är ett 3,9 meter brett rör som grävs ner i marken och blir en samlad plats för alla ledningar. Det är många fördelar med detta som till exempel:

  • 12 gånger så kort byggtid vilket minskar resursanvändning av maskinar och lastbilar (bättre för miljön).
  • Reparationer och revoneringar utan vägavstängningar. Det finns befintliga ingångar till kulverten så ingen grävning behövs.
  • Mindre klimatpåverkan på rör ger mindre reparationer och renoveringar.
  • Vid en traditionell lösning för infrastrukturen kan du inte plantera träd ovanpå rören. Med infrakulverten kan träd planteras utan  att ta det i beaktande.

Du kan läsa mer om infrakulverten i vår kundtidning OM nr1 2023.

SEOM är en av aktörerna i utvecklingen av Södra Häggvik. Vi bygger för framtidens försörjning av fjärrvärme, vatten och el till området.

Klicka här för att läsa mer om utvecklingen av Södra Häggvik på kommunens webb.

Klicka här för att läsa mer om om fjärrvärme hos SEOM.