Priser

SEOMs prislista för fjärrkyla bygger på tre delar:

  1. En fast del som beror på kundens effektbehov i kW
  2. En rörlig del som beror på kundens energianvändning i MWh
  3. En flödesdel som beror på hur mycket fjärrkylevatten som cirkulerar genom kundens central under maj t o m september.

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrkylesystemet utgår en anslutningsavgift i form av engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat.

Effektavgift

Abonnemangseffekten framgår av kontraktet mellan SEOM och kunden.

Om uttagen effekt under innevarande år överstiger kontrakterad abonnemangseffekt debiteras kunden en tilläggsavgift för den överstigande effekten. 

Effektavgift

kr/kW

0-400 kW

345

401-1000 kW

295

1001-2000 kW

275

2001 - kW

225

Effektuttag över avtal. Överskjutande del

500

Flödesavgift

Flödesavgiften beräknas på hur mycket fjärrkylevatten som cirkulerat genom kundens fjärrkylecentral. 

Flödesavgift

kr/m3

oktober - april

0

maj – september

2,80

Energiavgift

Energiavgift utgår efter gällande energipris i kr/MWh enligt nedan, multiplicerat med uttagen mängd i MWh under perioden.

Energiavgift

kr/MWh

oktober - april

215

maj - september

215

Avläsning och debitering

Debitering sker varje månad. Som underlag används normalt avlästa värden alternativt beräknade värden. Fakturan skickas ut inom 9 arbetsdagar efter månadsskifte.