Priser

SEOMs prislista för fjärrkyla bygger på tre delar:

  1. En fast del som beror på kundens effektbehov i kW
  2. En rörlig del som beror på kundens energianvändning i MWh
  3. En flödesdel som beror på hur mycket fjärrkylevatten som cirkulerar genom kundens central under maj t o m september.

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrkylesystemet utgår en anslutningsavgift i form av engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat.

Effektavgift

Abonnemangseffekten framgår av kontraktet mellan SEOM och kunden.

Om uttagen effekt under innevarande år överstiger kontrakterad abonnemangseffekt debiteras kunden en tilläggsavgift för den överstigande effekten. Priserna för 2023 står inom parantes.

Effektavgift 2024

kr/kW

0-400 kW

365 (345)

401-1000 kW

315 (295)

1001-2000 kW

295 (275)

2001 - kW

240 (225)

Effektuttag över avtal. Överskjutande del

500

Flödesavgift

Flödesavgiften beräknas på hur mycket fjärrkylevatten som cirkulerat genom kundens fjärrkylecentral. Priserna för 2023 står inom parantes.

Flödesavgift 2024

kr/m3

oktober - april

0

maj – september

2,9 (2,8)

Energiavgift

Energiavgift utgår efter gällande energipris i kr/MWh enligt nedan, multiplicerat med uttagen mängd i MWh under perioden. Priserna för 2023 står inom parantes.

Energiavgift 2024

kr/MWh

oktober - april

235 (215)

maj - september

235 (215)

Avläsning och debitering

Debitering sker varje månad. Som underlag används normalt avlästa värden alternativt beräknade värden. Fakturan skickas ut inom 9 arbetsdagar efter månadsskifte.