Priser och villkor

Anslutningsavgift

För anslutning till fjärrvärmesystemet betalas en anslutningsavgift i form av en engångsavgift. Anslutningsavgiften offereras separat. Fyll i en intresseanmälan så återkommer vi till dig.

Prislista för småhus

Priserna anges inklusive moms, 25 %.

Fast avgift: 4 000 kr/år (2021 justeras den fasta avgiften till 4 150 kr/år)

Energipris: 675 kr/MWh

Prislista för bostadsrättsföreningar, samfälligheter och kommersiella fastigheter

Priserna anges exklusive moms.

Effektdel

Effektdelen bestäms av hur mycket värme och varmvatten byggnaden behöver som mest en kall dag. Effektdelen baseras på hur mycket värmekapacitet vi behöver ha tillgång till för varje kund. Fastighetens effektbehov baseras som huvudregel på mätdata från vardagar under perioden 1 oktober – 30 april, när utetemperaturen är 10 grader eller lägre. Effektbehovet revideras varje år och effektnivån finns angiven på fakturan.

Effektnivå

Effektgräns

Effektpris* 

Fast del

1

10-50 kW

539  (563) kr/kW

1 443 kr

2

51-210 kW

512 (535) kr/kW

2 887 kr

3

211-1300 kW

470 (491) kr/kW

11 536 kr

4

1301 - kW

414 (433) kr/kW

84 476 kr

*Pris angivet inom parentes avser effektpris för 2021.

Energidel

Energidelen är hur mycket värme byggnaden förbrukar. Energin är dyrare under vinterperioden på grund av att dyrare bränslen används.

Säsongpriser

Energipris

Sommar: april-oktober

306 kr/MWh

Vinter: november-mars

611 kr/MWh

Flödesavgift

Flödesavgiften baseras på hur mycket vatten som passerar genom fjärrvärmecentralen.

Säsongpriser

Flödesavgift

Sommar: april-oktober

0 kr/m3

Vinter: november-mars

2 kr/m3

Pristillägg

Byggnader/anläggningar som har fjärrvärme tillsammans med annan uppvärmnings- källa och har en lägre utnyttjningstid än 2 300 timmar/år betraktas som delleverans till kund. Utnyttjningstid beräknas enligt: Utnyttjningstid = Energianvändning per år [kWh/år] / Effektbehov [kW]

Pristillägg Effekttillägg
Utnyttjningstid mindre än 2300 timmar 150 kr/kW
Utnyttjningstid mindre än 1400 timmar 250 kr/kW

Utnyttjningstid. Ex: Förbrukningen är 80 000 kWh/år och effektbehovet 30 kW. Utnyttjningstiden blir då 80 000/30=2 667 timmar.

För 2021 förändras pristillägget

Pristillägget kommer att från och med den 1 januari 2021 följa en linjär funktion som proportionellt ökar med minskad utnyttjningstid. 

Pristillägget bestäms då genom att debiterad effekt multipliceras med effekttillägget. Effekttillägget tas fram genom att man tar differensen mellan 2 300 timmar och aktuella utnyttjningstimmar för fastigheten och multiplicerar med 0,4. 

Exempel för fastighet med en utnyttjningstid på 1 500 timmar:

2300 – 1500 = 800 timmar
800 x 0,4 = 320 kr/kW

Fastigheten får då ett effekttillägg på 320 kr/kW. För att beräkna pristillägget för den aktuella fastigheten multiplicerar man effekttillägget med debiterad effekt.

 Allmänna villkor

Övriga dokument