Visselblåsning

Att visselblåsa på SEOM

SEOM har, som kommunägt bolag i Sollentuna, en funktion för så kallad visselblåsning. En visselblåsare kan anmäla misstankar om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter riktade mot personer på SEOM. Visselblåsarfunktionen utförs av PwC som är ett oberoende företag.

Med allvarliga oegentligheter menas till exempel:

  • Korruption
  • Mutor
  • Jäv
  • Annan situation där någon på ett oacceptabelt sätt utnyttjar sin ställning för att gynna sig själv eller närstående.

Vem kan visselblåsa?

De som kan visselblåsa i denna funktion, och som skyddas av lagen om visselblåsning, är följande:

  • anställda på SEOM och inhyrda arbetstagare
  • den som söker arbete på SEOM
  • den som söker eller utför volontärarbete eller praktik på SEOM
  • egenföretagare som söker eller utför uppdrag för SEOM

Skyddet gäller även efter att personen har lämnat SEOM. 

Hur går visselblåsning till?

Visselblåsarfunktionen utförs av PwC, ett oberoende företag som tar emot muntliga och skriftliga anmälningar. Visselblåsaren använder det system som finns länkat nedan för att göra sin anmälan. Där finns även andra kontaktvägar beskrivna som telefonnummer eller om man önskar ett fysiskt möte. Visselblåsaren får vara anonym.  

Vad kan man inte visselblåsa om?

Visselblåsarfunktionen kan inte användas för arbetsmiljöproblem, förutom i vissa undantagsfall som till exempel mer strukturella problem eller om det förekommer svartarbete. Brister i arbetsmiljön hanteras inte i visselblåsarfunktionen. Dessa tas enligt gällande rutin: den som vill påtala arbetsmiljöproblem gör detta med sin närmaste chef. Går inte det ska kontakt tas med chefens chef, skyddsombud eller fackligt ombud. Du kan även kontakta HR.

Bakgrund

Sollentuna kommun och de kommunala bolagen inklusive SEOM införde en ny visselblåsarfunktion den 4 juli 2022. Beslutet grundar sig i den nya lag som trädde i kraft i december 2021. 

Länk till visselblåsarfunktionen

https://seom.whistlelink.com/