Konsumenträtt

Konsumentens rätt när det gäller el regleras främst i ellagen och i de allmänna avtalsvillkoren för konsument respektive näringsidkare.

Ersättning vid elavbrott

Om du råkar ut för ett elavbrott under minst tolv timmar i följd kan du ha rätt till avbrottsersättning eller skadestånd. Ersättningen ska betalas ut automatiskt inom sex månader och du behöver inte anmäla till oss att du önskar ersättning. Det finns några undantag där du inte har rätt till avbrottsersättning:

  • avbrottet beror på elanvändarens försummelse
  • elen bryts av säkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet har orsaker bortom vår kontroll, som vi inte förväntas kunna räkna med eller undvika.

Skadestånd

Om du har fått en påvisbar ekonomisk skada som uppkommit genom ett elavbrott kan du enligt reglerna i ellagen ha rätt till skadestånd. Detta är oberoende av elavbrottets längd. Skadeståndet omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet.

Vi måste underrättas om ersättningskravet inom två år från att skadan inträffat, annars förlorar du rätten till ersättning enligt lagen. Om du vill skicka in en skadeanmälan till oss fyller du i och skickar in formuläret nedan. Kvitton och annat som kan styrka att kostnaderna varit nödvändiga och skäliga ska bifogas.

Din hemförsäkring kan också ge visst skydd mot skador orsakade av elavbrott. Det kan till exempel gälla ersättning för förstörda livsmedel eller förstörda kläder i tvättmaskin.

Skicka in din skadeanmälan till oss.

Klagomålshantering

Är det något vi har försummat eller upplever du att det finns någon del i vårt avtal med dig som vi inte uppfyllt? Hör av dig till oss via e-post [email protected] eller telefon 08-623 88 00.

Är du inte nöjd med svaret från kundtjänst du fylla i och skicka in ditt klagomål via formuläret nedan. Då diarieförs ditt ärende och du får en skriftlig bekräftelse på att vi tagit emot ärendet. Inom 15 arbetsdagar besvarar vi sedan ditt ärende.

Skicka in ditt kundklagomål.

Rådgivare och myndigheter

Skulle du inte vara nöjd med vår handläggning av ditt ärende kan du föra det vidare till en extern part för en opartisk bedömning.