Vi gräver för fjärrvärme utefter Bagarbyvägen

Vi förbättrar och bygger ut fjärrvärmen i Sollentuna 

SEOM utvecklar och bygger ut fjärrvärmenätet i Sollentuna. Den berörda sträckningen som ledningsarbetet omfattar går till största del längs med Bagarbyvägen med närområde. Arbetet kommer att genomföras i olika etapper och beräknas pågå mellan augusti 2022 fram till årsskiftet 2024/2025. 

Tidplan vid Bagarbyvägen/Bygdevägen

I februari avbeställde SEOM de återstående delar av projektet som entreprenören Bäckström varit involverade i. Detta beslut grundar sig i ekonomiska oenigheter samt bristande förtroende. Arbetet har istället tagits över av entreprenören Dammarsberg som vi har samarbetat med tidigare.

Vi bedömer att den ursprungliga tidplanen att arbetet vid korsningen Bagarbyvägen/Bygdevägen ska vara färdigställt i maj 2024 kommer att hållas.

Läs mer: Nu börjar schaktningen vid Bagarbyvägen

Varför genomförs detta arbete?

Den nya stadsdelen Södra Häggvik ska anslutas till fjärrvärmenätet och i samband med detta kommer vi även se över och förbättra befintliga huvudledningar.

Så kan det påverka dig 

Under byggtiden kommer trafiken på Bagarbyvägen och vissa omkringliggande gator att påverkas. Tillfälliga trafikljus kommer placeras ut på vissa platser och i perioder kommer trafiken behöva ledas om. Alla boende som berörs av arbetet är kontaktade och vi håller fortlöpande kontakt.  

Det går inte att ansluta sig till fjärrvärmenätet via denna ledning. Är du intresserad av  en smart värmelösning fyll i formuläret här och så bokar vi in ett möte för att gå igenom behov och specifika förutsättningar för att ansluta aktuell fastighet.

Arbetet omfattar även:

  • Flyttning av andra befintliga ledningar för att frigöra utrymme för de nya huvudledningarna.
  • Tillbyggnad/ombyggnad av befintliga fjärrvärmekammare.
  • Återställning av vägar, parkeringar, busshållplatser, gång- och cykelvägar och grönytor efter avslutat arbete.

Fortlöpande information hittar du under Driftstatus eller här. 

Vilka gör jobbet?

Arbetet utförs av vår entreprenör Dammarsberg.

Har du frågor kring projektet är du välkommen att kontakta SEOM på [email protected].