Vår historia

SEOMs röda byggnad, vinter och snö runtomkring.

Då allting började

År 1964 bildar Sollentuna kommun och Föreningen Edsbergs Egnahem ett gemensamt bolag för eldistribution, AB Sollentuna Elverk. Verksamheten inrymdes i det hus som idag finns kvar vid järnvägen på Engelbrekts väg. Ganska omgående startades en upprustning och kraftig förstärkning av Sollentunas elnät, bland annat byggdes tre mottagningsstationer i Rotebro, Tureberg och Edsberg. Det målmedvetna arbetet resulterade i att Sollentuna Energi var väl rustade när elvärmeboomen kom på 1970-talet.

År 1969 blev bolaget även huvudman för fjärrvärmeförsörjning. Sollentuna Elverk köpte då Stiftelsen Sollentunahems provisoriska panncentraler i Helenelund, Tureberg och Rotebro. I samband med det började man bygga ut fjärrvärmenätet.

När fjärrvärmen togs in i bolaget 1969 ledde det till ett namnbyte från elbolag till energibolag 1973. Fjärrvärmen hade en oerhört stor betydelse för miljön. Tidigare fanns ett stort antal lokala värmeverk som eldades med olja för att värma flerbostadshus. Fjärrvärmen innebar att dessa panncentraler försvann och att värmen produceras i ett fåtal större värmeverk med miljökrav på både bränsle och utsläpp.

1973 bytte bolaget namn från elbolag till energibolag.

Flytten till Knista gård

1976 köpte Sollentuna kommun Sollentuna Energis nuvarande lokaler på Knista gård. Köpet omfattade marken och den stora byggnaden som ursprungligen varit ladugård. Runt gården finns omfattande fornlämningar, bland annat den ståtliga Knista Hammar med resta bautastenar på andra sidan motorvägen. Det vittnar om bosättningar sedan betydligt äldre tid.

Stora satsningar i tiden

Under 1990-talet avreglerades den svenska elmarknaden samtidigt som man såg behovet av att ställa om energisystemet till alternativa energikällor som vindkraft. Avregleringen innebar att elnätsverksamhet och elhandel inte fick drivas i samma juridiska person, därför bildade man Sollentuna Energi Handel AB. De flesta kommunerna i stockholmsregionen sålde av sina energibolag vid den här tidpunkten, men i Sollentuna blev bolaget kvar i kommunens ägo.

Stadsnät blir ett nytt affärsområde under 1990-talet liksom fjärrkyla.

Nya affärsområden

Våren 2005 fördes VA, Transportcentralen och Avfall över från kommunen till Sollentuna Energi. I samband med det växte bolaget i storlek, antalet anställda och omsättning. Knista Gård byggdes ut för att kunna bereda plats för de nytillkomna och Ladan kompletterades med bilverkstad och nya förråd. Tanken med överföringen var att hitta samordningseffekter mellan de tekniska verksamheterna som alla gräver i gator och på allmän plats. Även kontakter med allmänhet, kunder och abonnenter ansågs kunna förbättras genom samordningen.

Sollentuna Energi blir SEOM

Sollentuna Energi AB blir i april 2016 SEOM - Sollentuna Energi och Miljö AB. Hållbarhet står i fokus och med nytt namn, ny profil och en uttalad vision tar SEOM viktiga steg mot framtiden. Kommunen växer och SEOMs verksamhet med det. Bland annat tredubblas investeringsvolymerna.