Avgifter och villkor

SEOM ansvarar för att bygga ut och underhålla den kommunala VA-anläggningen och arbetet finansieras helt genom avgifter som regleras i Sollentunas VA-taxa.

Sollentunas VA-taxa består av en anläggnings- och en brukningsavgift, taxan finns att läsa i sin helhet här.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den avgift som betalas varje månad för det vatten vi levererar till dig och för att vi omhändertar och renar spill- och dagvatten. Avgiften har också en fast del som beror på antalet lägenheter (bostadsenheter) och antal mätarplatser på fastigheten. I tabellen nedanför kan du se brukningsavgifterna i dagens VA-taxa.

Fast avgift kr/år inkl. moms exkl. moms
Per mätarplats 1795 1436
Per lägenhet 1796 1437
Avgift för levererat vatten kr/m3    
Totalt 13,47 10,78
Varav vattenförsörjning 5,39 4,31
Varav spillvatten 8.08 6,47

För en normal villa med en förbrukning på 200 m3/år är brukningsavgiften cirka 6 300 kronor per år inklusive moms. 

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala ledningsnätet och avgiften betalas av fastighetsägaren när vi har upprättat en förbindelsepunkt. Om det sker förändringar på fastigheten som exempelvis uppförande av flera byggnader så kan det tillkomma ytterligare anläggningsavgift.

Kostnaden för att nyansluta en normalvilla till VA-nätet är omkring 150 000 kr enligt den nya VA-taxan som gäller sedan 2020-01-01.

Vill du ha hjälp med att räkna ut vad din anläggningsavgift blir? Använd gärna den här  blanketten.

För att beräkna avgiften behöver vi veta:
  • Vad du vill ansluta (dricksvatten / spillvatten / dagvatten)
  • Tomtytan på fastigheten som ska anslutas
  • Antal bostadseneheter eller bruttoarea
  • Tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Regelverk

Som VA-huvudman i Sollentuna är SEOM ansvarig att tillhandahålla vattentjänster inom kommunen vilket regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Lagens syfte är att säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp ordnas i större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Sollentuna kommun har också fastställt Allmänna bestämmelser för Användningen av den allmänna VA-anläggningen, ABVA, som reglerar hur den allmänna VA-anläggning får användas av dig som fastighetsägare. 

De allmänna bestämmelserna för användande av den allmänna vatten- och avloppsnläggningen är antagna av Sollentuna kommun och kan läsas i sin helhet här.

Förklaringar av ord och begrepp

Mätarplatsavgift

Mätarplatsavgift är en fast kostnad som ska betalas för att få tillgång till de allmänna vattentjänsterna. Det utgår en mätarplatsavgift per fastighet.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är den löpande avgift som betalas för de vatten- och avloppstjänster (dricksvatten/ spillvatten/ dagvatten) som brukas/används.

Lägenhetsavgift

En fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns på fastigheten. Med bostadsenhet menas utrymme avsett för bostadsändamål inrett med både kök och toalett. En normalvilla faktureras med en lägenhetsavgift medan ett flerbostadshus faktureras med flera lägenhetsavgifter. Vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt faktureras med en eller flera lägenhetsavgifter (beräknat på bruttoarean, BTA) såsom kontor, hotell, skola, etc.