Avgifter och villkor

SEOM ansvarar för att bygga ut och underhålla ett väl fungerande VA-nät i Sollentuna. Verksamheten för vatten och avlopp finansieras helt genom de avgifter som tas ut från VA-kollektivet och får inte gå med vinst.

Nyheter i VA-taxan 2024

Den 1 januari trädde Sollentunas nya VA-taxa i kraft. I samband med detta har vissa delar av VA-avgiften fått nya namn och vissa har fördelats på nya sätt. 

Vad består VA-avgiften av?

VA-avgiften, även kallad brukningsavgift, betalas varje månad och omfattar både det vatten vi levererar till dig och för att vi omhändertar och renar ditt spill- och dagvatten.

Avgiften inkluderar en fast och en rörlig del. Den fasta delen består av en grundavgift (tidigare kallad mätarplatsavgift på fakturan) och bostadsenhetsavgift. För småhus är även dagvattenavgift en fast avgift.

Den rörliga delen baseras på fastighetens vattenförbrukning.

Du kan läsa mer om de olika delarna i VA-avgiften här.

Beräkningsexempel fasta avgifter

Här kan du se ett beräkningsexempel för fasta avgifter i VA-taxan och hur det kan se ut i en samfällighet respektive småhus.

VA-taxan finns att läsa i sin helhet här.

Priser 2024

I tabellen nedanför kan du se brukningsavgifterna i dagens VA-taxa.

Fasta avgifter (kronor/år) Inkl. moms Ex. moms
Grundavgift 1724 1379
Bostadsenhetsavgift 2069 1655
Dagvattenavgift (för småhusfastighet) 1166 932
Varav dagvatten fastighet 968 772
Varav dagvatten gata 198 160
Avgift för levererat vatten (kronor/m3)
Inkl. moms Ex. moms
Totalt 18,39 14,71
Varav dricksvatten 7,91 6,33
Varav spillvatten 10,48 8,38
Dagvattenavgift (kronor/kvm/år) Inkl. moms Ex. moms

Dagvattenavgift

(kvm tomtyta - ej småhusfastighet)

2,24 1,79

För en normal villa med en förbrukning på 200 m3/år är brukningsavgiften cirka 7 400 kronor per år inklusive moms. 

Regelverk, ABVA

Som VA-huvudman i Sollentuna är SEOM ansvarig att tillhandahålla vattentjänster inom kommunen vilket regleras i Lagen om allmänna vattentjänster. Lagens syfte är att säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp ordnas i större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.
Sollentuna kommun har också fastställt Allmänna bestämmelser för Användningen av den allmänna VA-anläggningen, ABVA, som reglerar hur den allmänna VA-anläggning får användas av dig som fastighetsägare. 

De allmänna bestämmelserna för användande av den allmänna vatten- och avloppsnläggningen är antagna av Sollentuna kommun och kan läsas i sin helhet här.