Nyanslutning till vatten- och avloppsnätet

Här hittar du information om hur anmäler att du vill ansluta dig till det allmänna vatten- och avloppsnätet i Sollentuna.

Anmäl anslutning – servisanmälan

Förbindelsepunkt vatten och avloppFör att ansluta din fastighet till allmänt vatten- och avloppsnät ska du fylla i en servisanmälan som du hittar här.

När vi har godkänt servisanmälan kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt som är den anslutningspunkt där din fastighet ansluter sina privata VA-ledningar. 

När vi har upprättat förbindelsepunkten kommer vi att skicka ut en faktura för anläggningsavgiften, enligt gällande VA-taxa, och en förbindelsepunktskarta där läget för anslutningspunkten finns markerad.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften är engångsavgift som du betalar i samband med anslutning till det kommunala ledningsnätet och avgiften betalas av fastighetsägaren när vi har upprättat en förbindelsepunkt. Om det sker förändringar på fastigheten som exempelvis uppförande av flera byggnader så kan det tillkomma ytterligare anläggningsavgift.

Kostnaden för att nyansluta en normalvilla till VA-nätet är omkring 150 000 kronor enligt gällande VA-taxa.

Vill du ha hjälp med att räkna ut vad din anläggningsavgift blir? Använd gärna den här blanketten.

För att beräkna avgiften behöver vi veta:
  • Vad du vill ansluta (dricksvatten / spillvatten / dagvatten)
  • Tomtytan på fastigheten som ska anslutas
  • Antal bostadseneheter eller bruttoarea
  • Tillämpas lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)

Byggvatten

Om du planerar att använda byggvatten under byggtiden ska du också göra en servisanmälan för en tillfällig anslutning. Läs mer om byggvatten.

Servisanmälan gör du via formuläret Beställ tjänster vid nybyggnation. Det tar normalt upp till åtta veckor från inskickad beställning till att tjänsten är installerad.

Byggnation av servisledningar

Du som fastighetsägare ansvarar för att gräva ner och installera ledningarna på din fastighet, från förbindelsepunkten till huset. Fastighetsägaren har också ansvar för att ordna en plats för vattenmätaren, en så kallad vattenmätarkonsol. Konsolen ska vara placerad frostfritt och lättåtkomligt där vattenledningen kommer in i huset.

Inför att du ska påbörja planering och byggnation av dina VA-ledningar på fastigheten rekommenderar vi att du läser broschyren Bygga nytt eller bygga om från Svensk försäkring.

Fastighetsägarens ansvar för VA-anläggningen

Fastighetens VA-anläggning har en begränsad livslängd och kan behöva förnyas efter ca 50 år. Du som fastighetsägare ansvarar för skötsel och underhåll av ledningarna på din fastighet innanför förbindelsepunkten. På andra sidan förbindelsepunkten ansvarar SEOM för skötsel och underhåll. Om du vill läsa mer information om hur du ska underhålla dina ledningar kan du läsa broschyren Ta hand om ditt ledningsnät från Svensk försäkring.

Vad som gäller för användandet av våra allmänna ledningar kan du läsa om i dokumentet Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sollentuna (ABVA).

Uppsägning enskilt avlopp

Om du har enskilt avlopp idag måste du säga upp det i samband med att du ansluter dig till det kommunala VA-nätet.

Här hittar du blanketten för uppsägning av enskilt avlopp.