Komplementbostad/Attefallshus med kommunalt VA

Sedan 2014 är det tillåtet att bygga en upp till 30 kvadratmeter stor komplementbostad, ett så kallat Attefallshus. Huset kan användas som en permanentbostad utan att bygglov behöver sökas, men det krävs en beviljad bygganmälan innan byggstart.

Om du har planer på att bygga nytt eller utrusta en befintlig utbyggnad (Friggebod, Attefallshus eller liknande) med vatten och avlopp är det viktigt att veta dels hur de nya vattenledningarna ska dras, dels att det tillkommer VA-avgifter.

Så ska de nya VA-ledningen dras

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter befintligt hus. Den befintliga vattenledningen ska alltså vara obruten från förbindelsepunkten till vattenmätaren.

Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Tänk på att lägga ledningen med tillräckligt fall och det är bra om anslutningen sker via en rensbrunn.

Dag- och dränvatten får inte anslutas till kommunens spillvattenledning. Om fastigheten har en kommunal anslutningspunkt till dagvattennätet ska dagvattnet kopplas dit.

 Bilden visar hur de nya ledningarna till Attefallshuset ska dras inne på fastigheten. Viktigt att vattnet dras efter vattenmätaren och att vattenservisen är obruten fram till vattenmätaren. 

Tillkommande avgifter för VA

Om komplementbostaden har kök/pentry och toalett, räknas den ur VA-synpunkt som en lägenhet/bostad. Som en egen lägenhet/bostad tillkommer en lägenhetsavgift enligt VA-taxan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift för inkoppling till kommunalt VA. Avgiften beräknas på antal bostäder/lägenheter, tomtyta och valda vattentjänster (dricksvatten, spillvatten och dagvatten) och är i dagens VA-taxa ca 25 000 kr.

Brukningsavgift

Brukningsavgift är en årlig avgift som består av en fast och en rörlig avgift. Den fasta delen påverkas av antalet lägenheter/bostäder på hela fastigheten och vilka vattentjänster fastigheten är ansluten till. Den rörliga delen baseras på vattenförbrukningen.

Om du vill ha en ny förbindelsepunkt för anslutning av komplementbostaden kan du kontakta oss för mer information.