Det här består VA-avgiften av

Priser 2024

VA-avgiften, även kallad brukningsavgift, inkluderar en fast och en rörlig del. Se fullständiga priser för 2024 här.

Brukningsavgift 

Brukningsavgift är den löpande avgiften för dig som kund. Brukningsavgifterna ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning och rening av spill- och dagvatten samt underhåll och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig del som beror på vattenförbrukningen.

Nedan kan du klicka på de olika rubrikerna för att läsa mer om de olika delarna av din VA-avgift.


Grundavgift för samfälligheter/brf:er

Den nya taxan följer en mall som Svenskt vatten tagit fram för en taxekonstruktion som ger en mer rättvis fördelning av avgifter för VA-kollektivet utifrån vilken nytta man har.

En av förändringarna 2024 är ett klargörande av hur avgifter ska tas ut för fastigheter med gemensamma VA-ledningar, till exempel i samfälligheter eller bostadsrättsföreningar.

Tidigare har varje samfällighet fakturerats för endast en grundavgift. Avgiften har varit densamma oavsett om flera fastigheter delar förbindelsepunkt och har gemensam vattenmätning.

Detta innebär en prisreduktion som är inte förenlig med ny rättspraxis och behöver därför justeras. I den uppdaterade taxan debiteras istället alla fastigheter inom samfälligheten med en grundavgift.

Ny reduktion av grundavgiften
För fastigheter som är del av en samfällighet/brf och har gemensam mätning av vattnet reduceras nu grundavgiften. Detta innebär att varje fastighet endast ska betala 70 procent av grundavgiften, vilket motsvarar 100,60 kronor per månad och fastighet.

Förklaring av vanliga VA-begrepp

  • VA. En vanlig förkortning för vatten och avlopp.
  • Spillvatten. Det vatten som rinner ner i avloppet från toaletter, duschar och diskhoar kallas spillvatten. Vi avleder spillvattnet till reningsverket för rening innan vattnet återgår till havet.
  • Dagvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som från gator, tak och andra hårdgjorda ytor rinner via dagvattenledningar ut i närmaste vattendrag. Det är därför viktigt att dagvattnet inte för med sig onödiga föroreningar.
  • Verksamhetsområde. Inom ett fastställt geografiskt område ansvarar kommunen för de allmänna vatten- och avloppstjänsterna, ett så kallat verksamhetsområde. Detta innebar att fastigheter inom området är betalningsskyldiga för de allmänna vatten- och avloppstjänsterna.