Hållbarhet är en del av vår vision

Grön liten växt i jord. Svart bakgrund.

I både vår vision och affärsidé fastslås att vi ska bidra till utvecklingen av ett miljömässigt hållbart Sollentuna. Att följa vår ägare Sollentuna kommuns mål som ”den första kommunen i landet som tillgodoser sina behov utan att tära på jordens resurser” går helt i linje med vårt hållbarhetsarbete.

SEOM har två övergripande hållbarhetsmål:

  • Vi ska tillhandahålla produkter och tjänster som hjälper våra kunder att leva hållbart.
  • Nettoutsläppen av växthusgaser i vår verksamhet ska vara noll senast år 2030.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi arbetar för hållbarhet i hela vår verksamhet. Nedan följer några av de åtgärder vi vidtagit under 2018.

  • Den 1 januari 2018 började vår nya avfallstaxa gälla. Den motiverar våra kunder att agera klimatsmart genom att göra det än mer ekonomiskt lönsamt att sortera ut matavfall och förpackningar.
  • För att underlätta användningen av elbilar och därmed bidra till omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta har vi installerat nya laddstolpar i kommunen. Andelen elbilar i vår egen verksamhet ökade under 2018.
  • I maj 2018 påbörjade vi försäljning av solrätter. Det innebär att privatpersoner kan hyra solceller som vi satt upp på vår fastighet vid Knista Gård. På så sätt kan även de som inte själva har möjlighet att installera solceller bidra till omställningen till ett mer hållbart samhälle.
  • I vår fjärrkylanläggning vid Sollentuna vallen har vi under året påbörjat en installation för att ta tillvara den värme som uppstår i samband med fjärrkylaproduktionen. När det är färdigt kommer anläggningen att bli än mer resurseffektiv.
  • I vårt elnät finns ett mindre antal äldre stolpar som innehåller farliga ämnen, huvudsakligen kreosot. Vi har som mål att fasa ut dessa och har under 2018 ersatt en tredjedel av stolparna.
  • Vi har under 2018 projekterat en ombyggnad av en av vårt elnäts tre mottagningsstationer. När anläggningen moderniseras planeras den att göras fri från SF6-gas. Gasen finns sedan tidigare i ställverk och det finns risk för att den läcker ut och påverkar klimatet. Vid ombyggnationen planeras även delar av stationen som idag finns utomhus att flyttas in och därmed minska buller från anläggningen och hantering av förorenat regnvatten.
  • Ett av våra mål är att minska mängden tillskottsvatten till våra spillvattenledningar. Det kan exempelvis vara regnvatten som leds in till ledningarna på grund av felaktiga anslutningar. Under 2018 har vi åtgärdat källor till tillskottsvatten som identifierades under 2017.

Hållbarhetsrapport 2021Hållbarhetsrapport

Varje år tas en hållbarhetsrapport fram för bolaget. I den beskrivs vårt arbete med bland annat miljö. 

Är du nyfiken på att kika på tidigare upplagor hittar du det här