Regler för avfallshantering

Här har vi samlat Sollentuna kommuns regler för avfallshantering i korthet.

Reglerna återfinns i sin helhet i dokumentet regler för avfallshantering i Sollentuna kommun samt arbetsmiljöverkets regler.

  • Fastighetsägare är ytterst ansvarig för att sopbil och personal kommer fram till kärl på fastighetsmark och för avgifter för avfallshantering och för att avfallet sorteras korrekt.
  • Avfall i kärlet ska inte vara hårt packat, orubblig eller fastfruset och lossna vid tippning av kärl. Kärl ska inte vara överfullt (locket ska gå att stänga). Kärl får inte vara för tungt. Tänk på att personal drar många kärl dagligen.
  • Väg mellan sopbil och kärl ska vara plan och utan hinder samt skottad och sandad vid behov. Småhus ska normalt ställa kärl vid fastighetsgräns i direkt anslutning till sopbilen. Kärl ska ställas ut tydligt så att chaufför upptäcker att tömning önskas.
  • Miljörum ska utformas för en god arbetsmiljö. Tänk på dörrstopp, dörröppning, dimensionering av miljörum och att sopbil och personal ska med enkelhet komma fram utan att blockera övrig trafik eller utgöra hinder eller fara för andra.
  • Fastighetsägare till flerbostadshus är ansvariga för framkomligheten mellan infart från gatan till soprum och att dörren till soprummet går att öppna utan motstånd.
  • Vissa gator är olämpliga att åka in på med en stor sopbil. Exempelvis där vändplats saknas, där sopbil måste backa eller vintertid där branta backar finns med halka och olycksrisk. På dessa ställen hittar vi en annan plats som du kan få ställa ditt kärl på genom att kontakta dig. Kommunen har också rätt att fatta beslut om att sophämtning ska ske på en annan plats än vid din fastighetsgräns.
  • SEOM debiterar fastighetsägare en extra avgift om det vid intippningen finns felaktigt innehåll i avfallet. Felaktig sortering kan förstöra ett helt lass och leda till att lasset inte kan behandlas korrekt. För att förenkla sortering finns det material och information att dela ut till boende och sätta upp på lämpliga platser: