Så här fungerar fjärrvärme

Någon vrider på elementets termostat.

Fjärrvärme är ett resurseffektivt och klimatsmart sätt att sprida värme till många. Naturens tillgångar används på ett rationellt och effektivt sätt och möjliggör effektiv uppvärmning av hus och fastigheter.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och utgör ungefär hälften av all uppvärmning av hus och fastigheter. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning. Det är smartare än att var och en investerar pengar i en egen anläggning. Med fjärrvärme kan vi ta tillvara på återvunnen energi såsom restprodukter från skogsbruk, energiåtervinning från avfall och restvärme från lokala verksamheter. Att använda fjärrvärme istället för alternativ värmelösning frigör dessutom el i samhället som kan användas till annat såsom tåg, bilar och tillverkning. För alla som väljer fjärrvärme innebär det därför ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

Fjärrvärmen i Sollentuna

Värmen till Sollentunas fjärrvärmenät produceras i Stockholm Exergis produktionsanläggningar och i Bristaverket där SEOM är delägare. Från produktionsanläggningarna pumpas hett vatten via ett välisolerat rörsystem till de kunder i Sollentuna som är anslutna till fjärrvärmenätet. I varje fastighet finns två värmeväxlare, en för värme till radiatorer och en för tappvarmvatten. Efter att värmeväxlarna har utvunnit värme ur det heta fjärrvärmevattnet leds det tillbaka till produktionsanläggningen där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.

Fjärrvärme och strömavbrott

Vid strömavbrott kan du i vissa fall fortfarande ha värme i din bostad. Fjärrvärmedistributionen är en så kallad prioriterad elanvändare och fungerar som vanligt under ett strömavbrott. Men för att få värmen in till din fastighet gäller det att fjärrvärmen är strömsäkrad i din fastighet. Det behövs nämligen el till fjärrvärmecentralen och cirkulationspumpar för att du ska kunna ta emot fjärrvärmen. Hör med din fastighetsägare vad som gäller. 

Miljöpåverkan

Fjärrvärme har väldigt liten miljö- och klimatpåverkan då den kan ta tillvara på restvärme och spill som annars hade gått förlorat. SEOMs fjärrvärmeutsläpp är dessutom helt fria från kol. I tabellen nedan kan du se utsläppsvärdena för SEOMs fjärrvärme 2023 beräknade enligt Värmemarknadskommitténs överenskommelse (VMK).

Total primärenergifaktor  Total CO2 från förbränning [g/kWh]  Total CO2 från transport och prod. av bränslen [g/kWh]  Total andel fossilt 
Total primärenergifaktor, inkluderat köpt hetvatten från annat fjärrvärmebolag och såld/köpt produktspecifik fjärrvärme. Total CO2 från förbränning [g/kWh], inkluderat köpt hetvatten från annat fjärrvärmebolag och såld/köpt produktspecifik fjärrvärme. Total CO2 från transport och produktion av bränslen [g/kWh], inkluderat köpt hetvatten från annat fjärrvärmebolag och såld/köpt produktspecifik fjärrvärme.  Total andel fossilt, inkluderat köpt hetvatten från annant fjärrvärmebolag och såld/köpt produktspecifik fjärrvärme.

 

0,379

 

60,701 3,984 0,021

Produktionsmix

Fjärrvärmen som levereras av SEOM består till största delen av förnybar eller återvunnen energi, fördelat enligt nedan graf.