Så här fungerar fjärrvärme

Någon vrider på elementets termostat.

Fjärrvärme är ett resurseffektivt och klimatsmart sätt att sprida värme till många. Naturens tillgångar används på ett rationellt och effektivt sätt och möjliggör effektiv uppvärmning av hus och fastigheter.

Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och utgör ungefär hälften av all uppvärmning av hus och fastigheter. Istället för att varje fastighet har sin egen värmekälla får den som har fjärrvärme sin värme från en gemensam anläggning. Det är smartare än att var och en investerar pengar i en egen anläggning. Med fjärrvärme kan vi ta tillvara på återvunnen energi såsom restprodukter från skogsbruk, energiåtervinning från avfall och restvärme från lokala verksamheter. Att använda fjärrvärme istället för alternativ värmelösning frigör dessutom el i samhället som kan användas till annat såsom tåg, bilar och tillverkning. För alla som väljer fjärrvärme innebär det därför ett bekvämt sätt att leva klimatsmart.

Fjärrvärmen i Sollentuna

Värmen till Sollentunas fjärrvärmenät produceras i Stockholm Exergis produktionsanläggningar och i Bristaverket där SEOM är delägare. Från produktionsanläggningarna pumpas hett vatten via ett välisolerat rörsystem till de kunder i Sollentuna som är anslutna till fjärrvärmenätet. I varje fastighet finns två värmeväxlare, en för värme till radiatorer och en för tappvarmvatten. Efter att värmeväxlarna har utvunnit värme ur det heta fjärrvärmevattnet leds det tillbaka till produktionsanläggningen där det värms upp på nytt och leds tillbaka ut i fjärrvärmenätet.