Vi moderniserar och utökar ledningar och rör för dricksvatten, dag- och spillvatten

Sollentuna befinner sig i en expansiv fas och växer med många nya invånare varje år. Den största tillväxten sker i Södra Häggvik, Tureberg samt Edsberg och Väsjön. I och med utvecklingen och tillväxten behöver vi se över och säkerställa att kommunens ledningar och rör kan hantera vatten och avlopp när fler flyttar in.

SEOM är VA-huvudman i kommunen

Vi är VA-huvudman i Sollentuna kommun och har ansvaret för att försörja kommunens invånare med dricksvatten samt hantera dag- och spillvatten. Det betyder att när det skapas nya bostadsområden som behöver kopplas på VA-nätet eller om ledningar och rör behöver bytas ut är det vi som får i uppdrag att bygga för det. 

I och med att vi gräver för de nya bostadsområdenas anslutningar passar vi också på att uppdatera gamla rör och ledningar för att säkerställa en säker leverans av friskt dricksvatten och ett säkert omhändertagande av dag- och avloppsvatten för kommande hundra år.

4000 nya bostäder i Väsjöområdet

Bara i Väsjöområdet planeras det för 4000 nya bostäder som ska kopplas på det befintliga VA-nätet. Arbetet för att göra detta består av ett antal deletapper. Några är redan i gång och och några är under planering och projektering. 

På delar av sträckan kommer vi anlägga en så kallad infrakulvert. Det är ett större rör som är så pass stort att en människa kan stå i den. I den finns det utrymme för avlopp, vatten, spillvatten och dagvatten samt plats för eventuella framtida behov av el- och fiberledningar. Kulverten bidrar till att vi inte behöver gräva i gatan vid framtida drift och underhåll av ledningar

Etapp 1

Spillvatten till ny tunnel. Arbetet pågår just nu.
För att klara ett ökat spillvattenflöde, dels från nya Väsjöområdet, dels från ett förtätat Edsberg, kommer flödet av spillvatten att ledas om mot en bergtunnel vid Edsbergs slott. Bergtunneln blir en ny anslutning till Käppalaverket. Vissa delar av Landsnoravägen/Malla Silverstolpes väg påverkas av det här arbetet. Planeras vara klart i december 2024.

Etapp 2

Förberedande fjärrvärmeomläggning för att frigöra passage för det nya VA-nätet. Det här arbetet är uppdelat i två etapper på grund av att det är väderkänslighet. Första delen beräknas starta tidig vår 2024. Byggnationen tar paus över sommaren för att sedan starta den avslutande delen tidig höst 2024.

Etapp 3

Nya dammar i Edsbergsparken. För att klara mängden dagvatten från såväl centrala Sollentuna som det nya området Väsjön och förtätningen av Edsberg, kommer vattnet att ledas in i de nya dammar som byggs för att rena dagvattnet innan det leds ut i Edsviken. Entreprenör för arbetet på etappen är JVAB (jvab.se). Just nu pågår tidsplanering och  planering av arbetet.  Preliminär start är höst 2024 och etappen beräknas vara färdigställd vår 2026.

Etapp 4

Utbyggnad av VA-nätet, delsträcka ett. Den här etappen planerar vi att påbörja i augusti/september 2024. Entreprenör för arbetet på etappen är JVAB (jvab.se) och just nu pågår tidssätplanering av arbetet samt upphandling av entreprenör för etapp 3 och 4. Etappen beräknas vara färdigställd i vår 2026.

Etapp 5

Utbyggnad av VA-nätet, delsträcka två. Preliminär start för denna sträcka är under 2026.

Vill du veta mer om Väsjöområdet hittar du information på kommunens hemsida.

Fortlöpande, mer detaljerad information, hittar du under Driftstatus

 

 

 SEOM utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur för hållbara och säkra leveranser av el, fjärrvärme, fiber, TV, vatten och avfallshantering.